#

Navigace

Obsah

Dům s pečovatelskou službou Bělá

Adresa: Bělá č.p.104, 511 01 Turnov

Vedoucí DPS:  Havlíčková Jitka 

Zřizovatel: Obec Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 36, 511 01 Turnov

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Mírová pod Kozákovem, Bělá 104

 

Popis realizace poskytování soc. služeb

z  hlediska vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem PS

 

Sociální služba:     Pečovatelská služba §40

Adresa:                    Mírová pod Kozákovem, Bělá čp. 104, 51101 Turnov

Kontaktní osoba: Havlíčková Jitka

Tel.:                           481 363 071

e-mail:                      dpsbela@seznam.cz

vznik:                        2004

 

Pečovatelská služba obce Mírová pod Kozákovem je registrovaná sociální služba, dle zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je Obec Mírová pod Kozákovem, zastoupená starostou Jaroslavem Votrubcem.

 

Poslání

Pečovatelská služba obce Mírová pod Kozákovem poskytuje služby a pomoc lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, ať už je důvodem věk, ztráta soběstačnosti, nemoc, krizová situace, životní návyky, sociálně nevýhodné prostředí.  Nemají zabezpečeny své životní potřeby.  Pečovatelská služba klientům umožňuje co nejdéle žít v jejich přirozeném místním společenství, umožňuje zachovat a rozvíjet si svůj dosavadní způsob důstojného života, životní styl a úroveň. Umožňuje lidem v nepříznivé sociální situaci být součástí většinové společnosti.

Jak to vidíme my, jako zaměstnanci, našimi slovy:

Chceme, aby se každý klient  - senior, který v DPS žije, zde cítil jako DOMA. Leckdy opustit domov, v kterém se narodili nebo žili celý život, není jednoduché. Někoho tlačí situace, do které se dostane, např. že zůstane sám, bez partnera a na domov již sám nestačí, často přepadá člověka smutek a dopadá na něj pocit samoty a tísně…., ale mohou to být i manželé, pro které je údržba domu již náročná. Dále lidé, kteří živí v  nepříznivé sociální situaci, ať už je to zdravotní stav, věk , sociálně znevýhodňující prostředí, aj. Ale i lidé, kteří se prostě “ jen přestěhují“  a změna prostředí – bydlení  jim nedělá problém. Proto je naším přáním vytvořit zde klientům takové bydlení a podmínky, které pro ně budou co nejlepší, aby měli zde v DPS pocit bezpečí, místo, kam se rádi vrací, kde žijí…

Myslím, že ve stáří je důležité být součástí společenského života, to, aby senioři žili aktivní život, těšili se ze života a prožívali hezké chvíle. Odchodem do důchodu aktivní život pro člověka nekončí.

Pro „nás – jako kolektiv zaměstnanců“ je tato práce určitým posláním, radostí, jsme rádi, když jsou klienti spokojení. Naším úkolem a prioritou je jejich přání. 

Děláme práci, která má smysl, pomáhat lidem má smysl. Je to práce, která nás baví, naplňuje, nese výsledky… Je to náš druhý domov.

Pečovatelská služba je poskytována na území obce Mírová pod Kozákovem, a to uživatelům žijícím ve vlastní domácnosti nebo v Domě s pečovatelskou službou, a to od 7.00 do 15.00 hodin. Nad rámec pracovní doby je služba zajištěna jinými poskytovateli, např. Spokojený domov, o.p.s. PS je poskytována v předem sjednaném rozsahu a podle pravidel, které jsou součástí osobního plánu každého uživatele.

Máme společný směr, jímž se jako organizace, jako celek ubíráme.

 

Cíle

podpora a pomoc v domácím prostředí, která zachová klientovi běžný způsob života

vést klienta k soběstačnosti a samostatnosti

podporovat zájmové a kulturní vyžití uživatelů

pomáhat uživatelům udržet si rodinné a přátelské vazby

zajistit dobrou informovanost o našich službách

 

  • dlouhodobé cíle: cílem pečovatelské služby obce Mírová pod Kozákovem je poskytováním služeb umožnit uživatelům setrvat v jejich přirozeném domácím prostředí, podporovat je v soběstačnosti a v dosavadním způsobu života.
  • krátkodobé cíle: ti klienti, kteří jsou ve svém domácím prostředí se snažíme natolik podporovat, aby zde setrvali co nejdéle, tzn. pomoc např. s dovážkou obědů a s dalšími úkony, které napomůžou a oddálí pobyt v zařízení. Podporovat uživatele v jejich domácím prostředí, zachování způsobu života.

 

Zásady

-přátelský a rovný přístup ke všem uživatelům

- respektování základních lidských práv uživatele

-respektování soukromí uživatele

- respektování svobodného rozhodování uživatele

-rovnost všech uživatelů

-zachování  lidské  důstojnosti

- slušnost a neúplatnost vůči uživateli

- nezávislost uživatele na službě, poskytovat jen to, co uživatel nezbytně potřebuje

- individuální přístup ke všem uživatelům

- podpora soběstačnosti

- respektování sociální situace uživatele, jeho původ, postavení, pohlaví, sexuální orientaci, postižení, náboženství či politickou příslušnost

- zajištění odborné a kvalitní služby pečovatelek - pravidelně vzdělávání pro práci s cílovou skupinou uživatelů

- „people first“  - klademe důraz na člověka a jeho běžné lidské potřeby  a zájmy.

  • flexibilita – služby přizpůsobujeme klientům, nikoliv klient službám

 

Okruh osob

Do naší cílové skupiny patří:

  • senioři, kterým byl přiznán starobní důchod nebo pobírají plný invalidní důchod a kteří kvůli zdrav. stavu a nepříznivé soc. situaci nemohou zvládat naplňování základních životních potřeb.
  • osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním nebo kombinovaným postižením

 

Druh služby

Terénní

 

Základní druhy a formy soc.služeb:

a)sociální poradenství

b)služby soc.prevence

 

Dle § 40 poskytujeme tyto úkony:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek  pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d)pomoc při zajištění chodu domácnosti

e)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 

Z tohoto jsme si stanovili Veřejný závazek, který je od nás v praxi očekáván. Dle kritéria 15a) poté hodnotíme a kontrolujeme naše závazky.

 

Podmínky

Podmínky každého klienta jsou již zásadně ovlivněny při prvotním jednání s klientem  - zájemcem o pečovatelské služby. Všeobecně chceme vytvářet takové podmínky, které umožní lidem v nepříznivé soc. situaci být součástí většinové společnosti. Služby, které poskytujeme, nebudou našim klientům oddalovat účast na společenském dění, nebudou vytvářet závislost na poskytovaných službách, podpoříme růst klienta, to aby se klient snažil řešit situaci svým rozhodnutím, svými silami, tak jak nejvíc umí.

 

 

Pracovní postupy

- jsou obsaženy ve Smlouvě o poskytování pečovatelské služby - případných přílohách a dodatcích

- v Individuálním plánu každého uživatele

- v zákoně č.108/2006 Sb., a v úhradě úkonů dle Vyhlášky 505/2006 Sb.

- viz níže pracovní postup v praxi

 

Pracovní postup v praxi:

Každý zájemce  – budoucí uživatel peč. služby, se nějakým způsobem informuje, že existuje pečovatelská služba, ať už z našich webových stránek, či naší brožury, nebo od svého známého, který už naši službu využívá, od rodiny… Navštíví naši kancelář, kde mu je vše podrobně vysvětleno, tzn. kdo jsme, co znamená pečovatelská služba, co nabízí, zájemci je předložena nabídka a ceník jednotlivých úkonů, vysvětleny veškeré pojmy, údaje a to tak, aby zájemce všemu porozuměl. Při hovoru se zájemcem zjišťujeme a společně stanovíme jaké úkony, služby by potřeboval, stanovíme čas, rozsah a četnost, vše s etickým přístupem k zájemci. Pokud je zájemci vše srozumitelné, má zájem využívat našich služeb je vše, tak jsme se domluvili sepsáno ve Smlouvě o poskytování pečovatelské služby. Smlouva je vyhotovena  2x, při čemž každá strana obdrží 1 výtisk. Poskytovatel má výtisk založen v uzamčené skříni. Uživatel má kdykoliv právo Smlouvu změnit, či vypovědět a to i bez udání důvodu. Má také právo si podat na službu stížnost, ať už z důvodu porušení základních  lidských práv, na kvalitu i způsob poskytované peč. služby. Zde se pak řídíme Standardem 2 – kritérium 2a), dále Standard 7 – kritérium 7 a), 7b).

Poskytovaná péče a služby jsou zajištěny vzdělaným personálem s etickým přístupem a respektováním práv člověka, tak aby bylo naplněno poslání pečovatelské služby. Služby jsou poskytovány v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin.

Nad rámec pracovní doby je služba zajištěna jinými poskytovateli, např. Spokojený domov, o.p.s. Uživatel pravdivě a včas informuje vedoucí o změnách, které by mohly ovlivnit průběh a rozsah poskytování sjednaných služeb, a to osobně nebo telefonicky. V případě jednorázové změny nebo v závažných situacích se klient domluví přímo s pečovatelkou.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování soc. služeb  pouze, pokud:

a) neposkytuje soc. službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů soc.služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) pro zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí  pobytové soc. služby, vylučuje poskytnutí takové soc. služby ; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis

Ukončení služeb – uživatel může ukončit službu na vlastní žádost písemně či ústně bez udání důvodu. Poskytovatel může ukončit službu v případě hrubého porušení dohodnutých podmínek ze strany klienta, porušením smlouvy o PS,  vždy však s vědomím klienta.

Úhrada za poskytování pečovatelských služeb je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle platné vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů dle platného ceníku, který je schválen usnesením rady obce Mírová pod Kozákovem. Platby za poskytnuté služby vybírá vedoucí PS v hotovosti, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Uživateli vystaví doklad o zaplacení. Vybrané peníze vedoucí odevzdá pracovnici Obecního úřadu Mírová pod Kozákovem, od které obdrží doklad o odevzdané částce.

Stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb – každý uživatel i příbuzní klienta mají právo si kdykoliv stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služeb, aniž by se museli obávat diskriminace nebo zrušení služby. Stížnosti mohou být ústní i písemné a přijímá je vedoucí i personál. Možnosti podání: stížnosti buď vhazuje klient do schránky na stížnosti umístěné v přízemí mezi nástěnkami, nebo je může předávat do kanceláře vedoucí, či pečovatelkám.

Další smluvené podmínky – žadatel o pečovatelskou službu bere na vědomí, že sjednané služby se týkají pouze jeho osoby. Poskytovatel a uživatel se zavazují, že v případě ukončení služby budou vzájemné pohledávky vyrovnány nejpozději do konce následujícího měsíce. Poskytovatel uživatele včas informuje o změnách  - tzn. např. změna ceny stravného, aj. Pracovníci se zavazují zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatele a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy. (např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Pracovníci se zavazují poskytovat své služby na profesionální úrovni tak, aby bylo naplněno poslání pečovatelské služby.

 

 

 

Druhy poskytovaných služeb

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d)pomoc při zajištění chodu domácnosti

e)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 Základní služby:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

uživatel si domluví s pečovatelkou např. pomoc při mytí vlasů, stříhání nehtů a jiné  drobné  úkony, týkající se péče o vlastní osobu.

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

uživatel si domluví s pečovatelkou např. pomoc při koupeli…

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

      Pokud uživatel má zájem o  službu – poskytnutí stravy,  je naším

dodavatelem obědů Krajská nemocnice Liberec, a. s., Husova 357/10, 460 63 Liberec. Obědy si sami dovážíme mezi 10.30 – 11.30 hodinou z oddělení stravovacích služeb – Turnov (ul. 28. října 1000, 511 01 Turnov), a to v 3 dílném nerezovém jídlonosiči v plastovém termoobalu. Tyto jídlonosiče jsou majetkem pečovatelské služby a každý klient má o jejich zapůjčení sepsanou dohodu. Uživatelé si vybírají z 6 druhů jídel, a to zakroužkováním daného oběda v jídelním lístku, který každý obdrží minimálně týden předem. Jídelní lístek s vybraným obědem odevzdají vedoucí (buď osobně, nebo vhozením do schránky) a ta provede objednávku. Doobjednat oběd lze kdykoli po domluvě s vedoucí. Odhlášení oběda je možné u vedoucí do 7.30 hodin ráno. V případě nepřítomnosti vedoucí toto zajišťují pečovatelky. Cena obědu je dle platného ceníku KNL Catering. Obědy se platí u vedoucí PS na konci daného kalendářního měsíce. Vybrané peníze vedoucí PS odevzdá vedoucí stravovací kanceláře v Turnově oproti dokladu o zaplacení. Oběd si uživatelé odebírají v přízemí u kuchyňky nebo je donesen pečovatelkou do bytu. Prázdné a omyté jídlonosiče vrací uživatelé zpět ke kuchyňce.

nákupy a pochůzky: Nákupy – pravidelně jsou zajišťovány každou středu dopoledne, jinak podle potřeby. Den předem předá uživatel soupis nákupu v notýsku, který má každý uživatel využívající tuto službu pečovatelce, nebo vedoucí zároveň s přiměřeným obnosem peněz. Ta ho potvrdí svým podpisem  a se  slovem „Převzala“ s daným obnosem peněz, který jí uživatel dá. Nákupy jsou obstarávány převážně v supermarketech Lidl a Penny, případně v Tescu, … (dle požadavku uživatele). Vyúčtování peněz provádí pečovatelka při předání nákupu a pokladního dokladu s rozpisem požadovaných věcí. Doklad je nalepen  uživateli do jeho notýsku.  Pečovatelka též vrátí uživateli případný obnos peněz, který z nákupu zůstal.  Pokud uživateli nestačí peníze na obstarání nákupu, vedoucí ho doplatí a doplatek si poté vybere od uživatele společně s předáním nákupu.

                                          Pochůzky – vyzvednutí léků, receptu, drogerie, papírnictví…Postup je obdobný jako u nákupu, uživatel předá pečovatelce seznam věcí  - např. do drogerie, s notýskem oproti podpisu a předání peněz.

 

d)pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid si sjedná – objedná  uživatel s pečovatelkou, pečovatelka se snaží v co nejkratší době najít termín, většinou je toto vždy smluveno buď ještě téhož dne, nebo druhý den, dle toho jaký čas se hodí uživateli a má-li pečovatelka téhož dne ještě volný termín, vždy jde o slušné jednání a dohodu mezi uživatel a pečovatelkou. V běžném úklidu jde zejména o vysávání např. jedné místnosti, menšího koberce, sedačky, nebo jiné drobné úkony…

velký úklid je třeba si objednat nejméně týden dopředu. Ale i zde je většinou splnění požadavku v co nejkratším možném termínu. Jde zejména o velký úklid koupelny, kuchyně…

Pomůcky a mycí prostředky si pracovnice přináší. Pokud chce uživatel použít své vlastní prostředky k úklidu domácnosti, a to např. kvůli alergii, či jinému onemocnění, je takto dohodnuto mezi uživatelem a pečovatelkou.

praní prádla – prádlo dává pečovatelka prát každému uživateli zvlášť. Uživatel se buď domluví s pečovatelkou a ta si prádlo vyzvedne u něj v bytě a v koši na špinavé prádlo ho donese do prádelny v 1. patře, nebo si uživatel prádlo donese ve svém koši nebo tašce před prádelnu sám (v tomto případě musí být přiložena cedulka se jménem). I zde je dohodnuto mezi pečovatelkou a uživatelem, který prostředek se použije, jestli chce uživatel aviváž, či nikoliv.

e)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- doprovod do zdravotnického zařízení, ke kadeřníkovi, na úřad a na jiné instituce – doprovod se provádí individuálně podle požadavku klienta. Většinou se domlouvá dopředu, nebo je řešen okamžitě, vyžaduje –li to situace, přizpůsobuje se pečovatelka uživateli- to nastává v situacích kdy uživatel potřebuje týž den odvézt k lékaři, např. kvůli zhoršení zdrav. stavu – nachlazení a jiné…(případně je volán doktor k návštěvě klienta).    

 

Fakultativní služba:

např. vyplňování formulářů, tiskopisů.

 

Snažíme se vytvářet takové podmínky, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat a rozhodovat se na základě vlastního rozhodnutí a uvážení, aby mohli být klienti sami sebou. Neporušujeme jejich soukromí v intimních situacích – lék. vyšetření, toaleta…pokud si to oni sami vyloženě nepřejí… Nedopouštíme se „násilí“  – tzn. nenutíme je dělat věci, které by byli v rozporu s  jejich rozhodnutím, nepřesvědčujeme je, že takto je to správné, jen proto, že to takto vidíme my…necháme jim svobodnou vůli, rozhodnout se… respektujeme jejich názor. Neignorujeme je a nezneužíváme je k neatraktivním pracím, nerozlišujeme na lepší a horší lidi, respektujeme věk, netykáme.

Snažíme se uživatele „chránit“ před negativním hodnocením okolím, např. tím, že při doprovodu klienta – uživatele nijak zbytečně neupozorňujeme, že je klient doprovázen pečovatelkou. Nemáme na oblečení označení, název poskytovatele,  dle kterého by bylo patrné, že se jedná o pečovatelku a využití peč. služeb.  Auto, které používáme pro dovoz – odvoz klienta též není označeno žádným nápisem. Zároveň se ke klientovi chováme tak, aby byla pro něho např. návštěva doktora a s ním spojen náš doprovod, z naší strany co nejpříjemnější, pokud klient něčemu nerozumí, snažíme se mu např. sdělení doktora vysvětlit srozumitelně a tak, aby se před okolím necítil trapně či poníženě. (Do ordinace chodíme s klientem jen na jeho výslovné přání).

Nevyvoláváme zbytečný soucit vůči uživateli.

 

Jako poskytovatel služby respektujeme osobní, subjektivní názor uživatelů služeb na to, jak chtějí žít a využívat nabízené sociální služby. Chceme, aby klienti měli tzv. informované rozhodnutí, aby na základě porozumění učinili své svobodné rozhodnutí.

 

 

Příloha: ceník

zde ke stažení formulář 

zde ke stažení ceník 

zde ke stažení informace