Obsah

Dům s pečovatelskou službou Bělá

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Mírová pod Kozákovem, Bělá 104

 

Popis realizace poskytování soc. služeb

z  hlediska vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem PS

 

Sociální služba:     Pečovatelská služba §40

Adresa:                    Mírová pod Kozákovem, Bělá čp. 104, 51101 Turnov

Kontaktní osoba: Havlíčková Jitka

Tel.:                           481 363 071

e-mail:                      dpsbela@seznam.cz

vznik:                        2004

Poskytovatel: Obec Mírová pod Kozákovem 

 

Pečovatelská služba obce Mírová pod Kozákovem je registrovaná sociální služba, dle zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je Obec Mírová pod Kozákovem, zastoupená starostou Jaroslavem Votrubcem.

 

1. Cíle, zásady, cílová skupina, poslání 

Poslání

Našim posláním je pomoc lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, ať už je důvodem věk, ztráta soběstačnosti, nemoc, krizová situace, životní návyky , sosiálníě nevýhodné prostředí. Nemají zabezpečeny své životní potřeby. Pečovatelská služba klientům umožňuje co nejdéle žít v jejich přirozeném místním společenství, umožňuje zachovat a rozvíjet si svůj dosavatní způsob důstojného života, životní styl a úroveň. Umožňuje lidem v nepřínivé sociální situaci být součástí většinové společnosti.

Máme společný směr, jímž se jako organizace, jako celek ubíráme.

 

Cíle

podpora a pomoc v domácím prostředí, která zachová klientovi běžný způsob života

vést klienta k soběstačnosti a samostatnosti

podporovat zájmové a kulturní vyžití uživatelů

pomáhat uživatelům udržet si rodinné a přátelské vazby

zajistit dobrou informovanost o našich službách

 

  • dlouhodobé cíle: cílem pečovatelské služby obce Mírová pod Kozákovem je poskytováním služeb umožnit uživatelům setrvat v jejich přirozeném domácím prostředí, podporovat je v soběstačnosti a v dosavadním způsobu života.
  • krátkodobé cíle: ti klienti, kteří jsou ve svém domácím prostředí se snažíme natolik podporovat, aby zde setrvali co nejdéle, tzn. pomoc např. s dovážkou obědů a s dalšími úkony, které napomůžou a oddálí pobyt v zařízení. Podporovat uživatele v jejich domácím prostředí, zachování způsobu života.

 

Zásady

-přátelský a rovný přístup ke všem uživatelům

- respektování základních lidských práv uživatele

-respektování soukromí uživatele

- respektování svobodného rozhodování uživatele

-rovnost všech uživatelů

-zachování  lidské  důstojnosti

- slušnost a neúplatnost vůči uživateli

- nezávislost uživatele na službě, poskytovat jen to, co uživatel nezbytně potřebuje

- individuální přístup ke všem uživatelům

- podpora soběstačnosti

- respektování sociální situace uživatele, jeho původ, postavení, pohlaví, sexuální orientaci, postižení, náboženství či politickou příslušnost

- zajištění odborné a kvalitní služby pečovatelek - pravidelně vzdělávání pro práci s cílovou skupinou uživatelů

- „people first“  - klademe důraz na člověka a jeho běžné lidské potřeby  a zájmy.

  • flexibilita – služby přizpůsobujeme klientům, nikoliv klient službám

 

Cílová skupina 

Do naší cílové skupiny patří:

  • senioři, kterým byl přiznán starobní důchod nebo pobírají plný invalidní důchod a kteří kvůli zdrav. stavu a nepříznivé soc. situaci nemohou zvládat naplňování základních životních potřeb.
  • osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním nebo kombinovaným postižením

 

2. Nabízené služby: 

Dle § 40 poskytujeme tyto úkony: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Druh služby

Terénní

 

3.Jednání se zájemcem o sociální službu: 

Každý zájemce  - budoucí uživatel peč. služby, se nějakým způsobem informuje, že existuje pečovatelská služba, až už z našich webových stránek, či naší brožury, nebo od svého známého, který už naši službu využívá, od rodiny... Navštíví naši kancelář, kde mu je vše podrobně vysvětleno, tzn. kdo jsme, co znamená pečovatelská služba, co nabízí, zájemci je předložena nabídka a ceník jednotlivých úkonů, vysvěteleny veškeré pojmy, údaje a to tak, aby zájemce všemu porozuměl. Při hovoru se zájemcem zjišťujeme a společně stanovíme jaké úkony, služby by potřeboval, stanovíme čas, rozsah a četnost, vše s etickým přístupem k zájemci.

 

4. Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby:

Pokud je zájemci vše srozumitelné, má zájem využívat našich služeb je vše, tak jsme se domluvili sepsáno ve Smlouvě o poskytování pečovatelské služby. Smlouva je vyhotovena 2x, při čemž každá strana obdrží 1 výtisk. Smlouva je na dobu neurčitou. Poskytovatel má výtisk založen v uzamčené skříni. Uživatel má kdykoliv právo Smlouvu změnit, či vypovědět a to i bez udání důvodu.

 

5. Úhrada za poskytování sociální služby:

Sociální službu poskytujeme za úhradu, dle aktuálního ceníku, který je schválen radou obce Mírová p.K. a je nedílnou součástí uzavřené Smlouvy. Ceník je na webových stránkách obce www.mirova.cz - DPS. Úhrada za poskytování pečovatelských služeb je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle platné vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

6. Stížnosti:

Uživatel má právo si podat na službu stížnost, až už z důvodu porušení základních lidských práv, na kvalitu i způsob poskytované peč. služby. Zde se pak řídíme Standardem č. 7.

Stížnost může klient podat u:

vedoucí PS Obce Mírová pod Kozákovem 

starosty Obce Mírová pod Kozákovem 

Městského úřadu Turnov - Odbor sociálních věcí

Krajského úřadu Libereckého kraje - Odbor sociálních věcí 

Ministerstva práce a sociálních věcí 

Kanceláře veřejného ochránce práv

Mezinárodní helsinské federace

Stížnost bereme jako zpětnou vazbu, díky níž můžeme zkvalitňovat naše služby. Poskytovaná péče a služby jsou zajištěny vzděláným personálem s etickým přístupem a respektováním práv člověka, tak aby bylo naplněno poslání pečovatelské služby. Uživatel pravdivě a včas informuje vedoucí o změnách, které by mohly ovlivnit průběh a rozsah poskytování sjednaných služeb, a to osobně nebo telefonicky. V případě jednorázové změny nebo v závažných situacích se klient domluví přímo s pečovatelkou.

 

7. Důvody ukončení poskytování sociální služby:

Výpovědní důvody ze strany poskytovatele jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování PS, odst. V.

Uživatel může poskytování PS ukončit kdykoliv, bez udání důvodu.

 

8. Prostředí, ve kterém je služba poskytována, kapacita:

PS Mírová pod Kozákovem se nachází v Domě s pečovatelskou službou Bělá, čp. 104. Zřizovatelem je Obec Mírová pod Kozákovem, která se skládá ze 4 katastrů - Bělá, Sekerkovy Loučky, Loktuše, Vesec.

Pečovatelská služba je poskytována na území obce Mírová pod Kozákovem, a to uživatelům žijícím ve vlastní domácnosti nebo v Domě s pečovatelskou službou, a to od 7:00 do 15:00 hodin. Nad rámec pracovní doby je služba zajištěna jinými poskytovateli, např. Spokojený domov, o.p.s. PS je poskytována v předem sjednaném rozsahu a podle pravidel, které jsou součástí osobního plánu klaždého uživatele. Maximální okamžitá kapacita PS je 3 osoby.

 

Další informace na www.mirova.cz - DPS

 

 žádost o nájem bytu - Bělá čp.104.pdf (84.57 kB)

zde ke stažení ceník 

zde ke stažení informace