Obsah

Stravování a alergeny

Nová směrnice o uvádění alergenů v potravinách

Příloha k dopisu č.j.: 53094/2014 – Zápis z porady ved. odb.HDM KHS a HSHMP na MZ dne 3. 10. 2014

Uvádění informace o přítomnosti alergenů v pokrmech

Stanovisko MZ – říjen 2014

Dnem 13. prosince 2014 se stává použitelným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004. V této souvislosti se množí dotazy na uvádění informací o alergenech přítomných v pokrmech. Nařízení (EU) č. 1169/2011 nestaví žádnou povinnost na to, aby tato informace v případě pokrmů byla poskytována písemně, a je na jednotlivých členských státech, jak plnění této povinnosti zajistí.

Podle § 9a zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 139/2014 Sb., je „provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh pokrmy při poskytování stravovacích služeb nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej, je povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o výskytu látky podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Informaci o konkrétní látce podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 je provozovatel potravinářského podniku, uvedený ve větě první, povinen na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou sdělit anebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit.“

Je tedy na provozovateli, jak splnění stanovené povinnosti zajistí, ale v každém případě informaci o alergenech poskytnout musí.

Je nutné, aby seznamy obsažených alergenů a informace předávané zákazníkovi byly aktuální. Z tohoto důvodu je nutné aktualizovat receptury pokrmů, zohlednit nabídku nových pokrmů, brát v úvahu operativní úpravy pokrmu nad rámec receptury (např. mimořádné dochucení sójovou omáčkou, zahuštění moukou), a mít na paměti variabilitu používaných surovin.

Při každé změně v receptuře musí být zrevidovány i obsažené alergeny a následně aktualizován jejich soupis. V případě variability surovin, kdy může existovat možnost deklarovaná výrobcem, že surovina může obsahovat alergen, nebo jeho obsah nelze vyloučit, je vhodné přítomnost alergenu deklarovat vždy.

Zákazník by měl být dopředu informován o tom, kde informace o alergenech přítomných v pokrmu obdrží, nebo je mu tato informace přímo sdělena, např. formou písemné informace v jídelním lístku.“

Značení alergenů je pouze informační požadavek

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13. 12. 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „ jasně a zřetelně označit “, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenů uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Rodičovská veřejnost bude informována na rodičovských schůzkách, metodický materiál bude dostatečně s předstihem umístěn na web školy tak, aby mohly být nejasnosti v uvádění alergenů včas odbornými pracovníky vysvětleny. Nelze se při výrobě snídaní, přesnídávek, obědů, svačin nebo večeří při počtu 20, 50, 100, 500, 1000, 1200 strávníků věnovat jednotlivcům se svoji přecitlivělostí na některý alergen. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Vnitřní řád školní jídelny

Mateřské školy, Mírová pod Kozákovem, okres Semily

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o školním stravování) a dalšími hygienickými předpisy.

Organizace provozu školního stravování
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy vyplní zákonný zástupce přihlášku ke stravování,
 • je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se VŽDY,
 • z hygienických důvodů není možné individuální donášení svačin z domova,
 • jídla podávaná v rámci školního stravování strávníci konzumují ve školní jídelně,
 • úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu (pouze cena potravin) ve smyslu vyhlášky o školním stravování,
 • rodič je povinen v době nepřítomnosti odhlásit dítě ze stravování nejpozději do 7.30 hodin na telefonních číslech 481 322 982, 739 090 493 nebo může dítě odepsat v sešitě v šatně,
 • pokud dítě z důvodů nepředvídané nemoci nelze včas odhlásit, mohou rodiče stravu v 1. den nemoci odebrat do vlastních jídlonosičů,
 • stravné se hradí bezhotovostně trvalým příkazem na účet mateřské školy, vždy do patnáctého v měsíci. Údaje pro zřízení trvalého příkazu předá paní ředitelka a zákonný zástupce převzetí stvrzuje podpisem.
 • pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte,
 • připomínky ke stravování, dotazy, případně problémy je nutné řešit neprodleně přímo s vedoucí ŠJ,
 • poplatky za stravné:
  • děti MŠ do 6 let věku přesnídávka, oběd, svačina 28,- Kč
  • přesnídávka a oběd 22,- Kč
  • děti MŠ 7 let věku přesnídávka, oběd, svačina 31,- Kč
  • svačina a oběd 25,- Kč,
 • dětem, které v aktuálním školním roce (od 1. září do 31. srpna) dovrší 7 let věku, je účtováno vyšší stravné,
 • pitný režim je zajišťován po celý den,
 • děti mají možnost dát si množství jídla pole chuti,
 • pedagogický dohled nad dětmi zabezpečují pedagogické pracovnice po celý den, tedy i v době konzumace jídel,
 • jídelní lístek a ostatní informace týkající se stravování jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně u jednotlivých oddělení,
 • školní stravování se řídí výživovými normami.

 

Mírová pod Kozákovem dne 1. 9. 2016
Jitka Zámostná
vedoucí školní jídelny