Obsah

Školní vzdělávací program

Mateřská škola Mírová pod Kozákovem

„Hrajeme si a poznáváme svět“

Motto:

„…Pro dítě je každá minuta cenná, neboť neustále přechází z nižší úrovně na vyšší. Díky tomuto neustálému růstu ho fascinuje vše, co přispívá k jeho rozvoji, a nicotné činnosti ho jednoduše nezajímají.“

Montessori, M.: Tajuplné dětství, Nakladatelství světových pedagogických směrů, Praha 1998, s. 76 – 77

Identifikační údaje o škole:

Název předškolního zařízení: Mateřská škola Mírová pod Kozákovem, okres Semily

Se sídlem: Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 56, 511 01 Turnov

Telefon: 481 322 982

E-mail: mschutnovka@seznam.cz

Zřizovatel : Obec Mírová pod Kozákovem

Se sídlem: Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 36, 511 01 Turnov

Kapacita předškolního zařízení: 96 dětí / od 1. 9. 2011/

Kapacita školní jídelny: 142

Ředitel Mateřské školy Mírová pod Kozákovem: Mgr. Jana Dědečková

Školní vzdělávací program zpracovala Mgr. Jana Dědečková, podklady pomáhaly shromáždit a vytvořit pedagožky paní učitelky Hana Čepelíková a Jana Mazačová v roce 2001/2002. Školní vzdělávací program je podkladem pro zpracování třídního vzdělávacího programu, který si učitelky vytvářejí ve svých odděleních s přihlédnutím k věkovému složení dětí a k různým potřebám dětí. V září 2009 nastupovaly do MŠ po odchodu učitelky Markéty Zelinkové ze školství, paní Hany Čepelíkové a Jany Mazačové na zasloužený odpočinek, nové paní učitelky Alena Najmanová, DiS. Eliška Sýkorová, Mgr. Helena Pavelková, Radmila Vejrová a od září 2013 byla přijata paní učitelka Ing. Lucie Špidlenová. U paní učitelky Aleny Najmanové šlo o přestup z jedné mateřské školy v Turnově do naší mateřské školy, další kvalifikovanou silou je paní Eliška Sýkorová, DiS., ostatní tři paní učitelky nemají odpovídající kvalifikaci pro výkon profese učitelky mateřské školy. Všechny tři nekvalifikované pedagožky si doplní požadované vzdělání studiem, které započnou v září 2014. Každá učitelka si musí důkladně prostudovat Rámcový vzdělávací program (RVP), dále Školní vzdělávací program (ŠVP) a ve školním roce pracuje podle svého Třídního vzdělávacího programu (TVP). TVP vychází ze ŠVP a učitelka přihlíží na věková specifika své skupiny dětí.

Název programu: „Hrajeme si a poznáváme svět“ byl zvolen všemi učitelkami a je považován za stálý, pokud nedojde ke změnám, jež by si vyžádaly změnu nebo nutnou potřebu obměny názvu.

Název vypovídá o celkovém zaměření v působení pedagogů v mateřské škole a vyzývá k získávání poznatků a rozvíjení dětí, k osvojování hodnot a k získávání osobnostních postojů především hrovými činnostmi.

Pro pedagoga to znamená mít znalosti o jednotlivých dětech ve všech oblastech jeho života, tj. předpokládá od učitelek provádění diagnostiky během pobytu dětí v mateřské škole a průběžné vyhodnocování výsledků šetření. Na jejich základě si pak učitelky pro děti připravují činnosti a hry, promýšlejí jejich organizaci, metody i prostředky, řeší případné a nutné nápravné kroky směrem ke každému dítěti, ke skupině dětí, ke Školnímu vzdělávacímu programu nebo k Třídnímu vzdělávacímu programu. Z toho plyne, že oba programy jsou otevřeným pracovním materiálem a dokumentem, který bude možné doplňovat a obměňovat buď podle zaměření nebo z opravných důvodů, nebo podle zajímavého nápadu a zájmu pedagogů. Zároveň z toho vyplývá nutnost velmi úzké spolupráce učitelek jak v oddělení, tak v celé mateřské škole.

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola v obci Mírová pod Kozákovým, se sídlem v části obce Chutnovka, č. 56, se začala budovat na podzim roku 1975 a dokončena byla na jaře roku 1978. Ke slavnostnímu předání školy došlo 14. srpna 1978. Kapacita byla tehdy pro 60 dětí dvou až šestiletých, fungovala zde dvě oddělení a pedagogickou činnost zajišťovaly čtyři učitelky. Koncem osmdesátých let 20. století docházelo ke snižování počtu narozených dětí v celé republice, a to způsobilo, že k 1. září 1992 byl snížen počet učitelek na tři, kdy dopoledne byly v provozu dvě oddělení a odpoledne docházelo ke spojení dětí v jednom oddělení.

K 1. září 1992 došlo ještě k významné změně, a sice ve II. oddělení byla zřízena logopedická třída a po konzultaci s Dr. Libuší Šafrovou sem byly zařazeny děti ve věku od čtyři a půl let do šesti a půl let věku podle závažnosti řečových vad. V logopedické třídě se dařilo poměrně úspěšně napravovat vadnou výslovnost, takže do prvních ročníků základních škol nám odcházely děti většinou se správnou artikulací. V této třídě bylo v roce 2002 integrované jedno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho zařazení do kolektivu dětí mu evidentně prospívalo a odměnou za vedení tohoto dítěte bylo jeho zařazení do běžné třídy základní školy, kde jeho vzdělávání nadále úspěšně pokračuje.

Logopedická třída však pro školní rok 2005/2006 nebyla v naší škole krajem povolená (nutnost kvalifikovaného logopeda, nestačí asistent). Naší snahou je provádět alespoň částečně průpravné cviky vedoucí k nápravě řeči, ale při zvyšujícím se počtu dětí se to stává čím dál hůře možné (hlavně individuálně, kdy bývá cvičení nejúčinnější). Rodiče musí docházet s dítětem na nápravu řeči ke klinickému logopedovi a nebo se snažit o umístění dítěte do logopedické třídy v Turnově (fungují zde dvě logopedické třídy).

V letech 2004 – 2005 bylo patrné, že počty dětí se budou zvyšovat, v obci se hodně staví a nově narozených dětí neustále přibývá. Z tohoto důvodu a též z důvodu nepovolení logopedické třídy se sníženým počtem dětí podalo zastupitelstvo Obce Mírová pod Kozákovem žádost o zvýšení kapacity v mateřské škole a ve školní jídelně. Žádosti bylo vyhověno a od 1. ledna 2006 je povolená kapacita ve školní jídelně 142 dětí, v mateřské škole od 1. září 2006 celkem 56 dětí. K dalšímu zvýšení kapacity došlo k 1. 9. 2008, a to na 76 dětí. V mateřské škole se otevřelo k tomuto datu III. oddělení / v bývalé ložnici, denně se rozkládala lehátka/. S tím souviselo také nutné provedení úprav toalet a umýváren pro děti, kdy šlo o zvýšení počtu umývadel a WC zařízení. Dále byla renovována hygienická zařízení pro dospělé, vše v souladu s požadavky KHS – územního pracoviště v Semilech.

K 1. září 2009 bylo přijato 68 dětí a od 1. září 2010 to bylo již 74 dětí. Do jednotlivých oddělení byly děti rozdělené podle věku a třetí oddělení bylo zřízeno v bývalém bytě, kde došlo během prázdnin k potřebným úpravám tak, jak vyžadovaly hygienické předpisy (celková úprava umývárny a WC, vymalování, montáž osvětlení, nové položení linolea  a koberce, dokoupení nových záclon, roztřídění nábytku, hraček a pomůcek pro výchovně vzdělávací činnost s dětmi). Ložnice jsou stabilní, tj. nerozkládají se lehátka. V ložnici u III. oddělení nahoře odpočívaly děti ze dvou oddělení / v r. 2011-2012 děti I. a II. oddělení/ a dole u II. oddělení jsou nejstarší děti. Podle počtu dětí si je učitelky dělí na odpočinek a také na odpoledne do heren, aby nedošlo k nerovnostem v odděleních, protože odpoledne sloužily jen dvě učitelky.

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu nově narozených dětí, požádala Obec Mírová pod Kozákovem jako zřizovatel mateřské školy o povolení zvýšení kapacity MŠ , a to na 96 dětí. Krajský úřad této žádosti vyhověl a od 1. září 2011 je celková kapacita mateřské školy stanovená na 96 dětí. Po zápise na jaře 2012 bylo přijato do MŠ 82 dětí, a tak začalo fungovat čtvrté oddělení v bývalé ložnici v 1.poschodí od 1.září 2012. V září a v listopadu došlo k přijetí dalších dětí, takže konečný stav pro školní rok 2012/2013 byl 84 zapsaných dětí, pro školní rok 2013/2014 82 dětí, takže fungují stále 4 oddělení. Z výše uvedeného je zřejmé, že Obec Mírová pod Kozákovem má zájem na tom, aby se místní děti dostaly do své mateřské školy.

Budova mateřské školy se nachází v blízkosti krásné přírody, lesy a louky jsou každodenním místem pobytu dětí. U mateřské školy jsou dvě zahrady s lesíkem, které skýtají možnosti her a v letních dnech i potřebný stín. V podzimních měsících roku 2013 byly obě zahrady vybavené novými herními prvky od firmy Antoš z Turnova. V dřívější době byl problém se zatékáním do rovné střechy objektu školy. To bylo vyřešeno nástavbou bytových jednotek a sedlovou střechou. S novými obyvateli bytů nad školou se snažíme ve spolupráci s obcí nalézt optimální řešení situace při společném využívání chodníků u mateřské školy a dále jde o respektování pravidel při dodržování čistoty na chodnících a nedovoleného volného pobytu na zahradě školy – sem mohou jít pouze děti zapsané do mateřské školy a pod dohledem učitelky, důvod je hlavně bezpečnostní

Podmínky vzdělávání

Věcné vybavení

V mateřské škole jsou čtyři třídy s potřebným hygienickým zázemím a šatnami pro děti. V mateřské škole je dále školní kuchyně a vaří se zde nejen pro děti a personál mateřské školy, ale také pro Základní školu Mírová pod Kozákovem v Bělé, kde měla mateřská škola odloučené pracoviště = výdejnu školní jídelny (od 1. 9. 2009 je součástí Základní školy Mírová pod Kozákovem). Obědy do Základní školy v Bělé dovážejí pracovníci Obce Mírová pod Kozákovem. Školní jídelna mateřské školy prošla v létě roku 2006 rekonstrukcí podle platných norem a zákonů. Třídy mateřské školy jsou vybavené dostatečným množstvím hraček a didaktických pomůcek, které jsou umístěné v dětem přístupném nábytku. Podle finančních možností a podle potřeb dochází k průběžnému obnovování herních koutků, k doplňování hraček, pomůcek a materiálu k práci s dětmi. V dostatečném množství je zajišťována také odborná a dětská literatura. Od školního roku 2008/2009 máme nová lehátka, která na odpočinek rozkládají provozní pracovnice nahoře ve IV. oddělení, ve II.oddělení Tuleňů je stabilní ložnice (oddělení zde vzniklo po uvolnění bytu paní učitelkou, která odešla k 1. 9. 2009 do důchodu).

Zahrada u mateřské školy má vpředu spíše okrasný charakter, v zadní části slouží k pohybovému vyžití dětí. Jsou zde skluzavky, pískoviště a nově zabudované houpačky, dále malý les a lavičky. Na asfaltovou plochu je možné kreslit křídami. Dále máme k dispozici zahradní domek, ve kterém máme koloběžky a hračky na zahradu. Naše přání vybavit obě zahrady novými herními prvky se podařilo splnit na podzim roku 2013. Na jaře 2014 byl dořešený estetický vzhled kolem budovy okrasnými keři, květinami atp..

Vytápění školy se děje akumulačními kamny a celý provoz mateřské školy je na elektrickou energii. Akumulační kamna jsou původní ( jen jedny nové ve II. oddělení) a rovněž tak i rozvody elektřiny a vody. Ředitelství mateřské školy tuto situaci již projednávalo se starostou obce, protože jsou neustále častější a obtížnější opravy těchto systémů. Obec jako zřizovatel je obeznámena s tím, že tuto situaci bude třeba v budoucnu řešit.

Životospráva a psychosociální podmínky

V mateřské škole pracují v poměrně stabilním kolektivu ženy z místní obce nebo z blízkého okolí. Snahou ředitelství je vytvářet klidné prostředí, kde se případné problémy řeší vzájemnou informací a dohodou. Pokud budou mít zaměstnanci také pocit, že mohou uplatnit svůj názor, představu a nápad, bude se všem pracovat lépe a tvořivě. Důležitá je samozřejmě vzájemná spolupráce pedagogů i provozních zaměstnanců. Všichni se denně setkávají a komunikují spolu. Atmosféra na pracovišti se vždy promítá v práci s dětmi a to musí mít vedení mateřské školy stále na zřeteli.

Mateřská škola dodržuje ve svých režimových momentech potřebné zásady pro správný vývoj dětí. Ve školní jídelně se zaměstnanci snaží o pestrou a kvalitní sestavu jídelníčku, o obměnu při zajišťování některých zdraví prospěšných nových potravin. Nejsme v této oblasti speciálně zaměřenou školou, v naší školní kuchyni se připravují jídla tradiční i nová, která odpovídají požadavkům zdravé výživy a daným normám.

Mezi jídly jsou tříhodinové přestávky. Pitný režim je dodržován, děti mají od otevření budovy k dispozici čaj, ovocnou šťávu nebo džus. Zde je třeba zejména u menších dětí dbát na připomenutí možnosti pití.

Dále máme na paměti přiměřené oblékání dětí vzhledem k povětrnostním podmínkám, každodenní pobyt venku i v horším počasí a důkladné větrání ve třídách. Z důvodu stále se zhoršujícího stavu v oblasti pohybového vývoje dětí se snažíme provádět s dětmi denně pohybové chvilky, a protože má naše škola vhodné podmínky pro přirozený rozvoj pohybových schopností a dovedností v přírodním prostředí, pobýváme a provozujeme tyto aktivity v co nejvyšší míře venku. Využíváme nejen vybavení na zahradě a na hřišti, koloběžky, míče, švihadla, ale také přírodní terén v okolí mateřské školy (kmeny stromů na zemi, nízké stromy, pařezy, nerovný kopcovitý terén, menší skalky – vše s důsledným přihlédnutím k bezpečnosti dětí!).

Volné hry slouží dětem pro individuální výběr her, pomůcek a k využití prostředí třídy k vlastní a společné aktivitě dětí. Učitelka dá dětem dostatek prostoru, pomůcek a času k vlastní hře a má vždy připravenou nabídku aktivit v souvislosti s aktuálním podtématem. Dále využije učitelka tuto dobu k případné individuální práci s dítětem na základě výsledků sledování dítěte.

Pohybová chvilka slouží k potřebnému procvičení jednotlivých svalových částí těla, ke správnému dýchání, správnému držení těla a k ovládání pohybového aparátu.

Řízené činnosti jsou podle své náplně prováděné skupinově, jednotlivě nebo frontálně. Vždy je třeba promyslet metodiku – tj. motivaci,organizaci a prostředky, střídat činnosti, polohy a postoje, mít připravené pomůcky, materiál, zvážit možnost volby techniky, formátu. Učitelka musí být připravena na případnou změnu podle situace. V náplni činnosti má učitelka připravené aktivity, které akceptují všech pět vzdělávacích oblastí RVP.

Při pobytu venku jsou dodržována bezpečností pravidla – viz. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí v mateřské škole.

Oběd a příprava na odpočinek  – běd probíhá v I. oddělení. Nejprve obědují děti z I. a II. oddělení, polévku nalévá u jednotlivých stolečků kuchařka, další chod roznáší pro I. oddělení kuchařka a po pololetí zkouší děti samy si dojít pro druhý chod, ze II. oddělení si chodí děti pro další jídlo samy. Samostatně si mohou dojít pro přidání jídla, použité nádobí odnáší dítě samo na určený stolek. Děti ze III. a IV. oddělení chodí na oběd později, kdy mladší děti s jídlem končí a odcházejí do umýváren. Dětem ze III. a IV. oddělení nalévají polévku kuchařky, pro další jídlo a případný přídavek si chodí děti samy. Nádobí si též odnášejí po dalším chodu samy. Po obědě provádějí všechny děti hygienu a čistí si zuby – vše pod dohledem učitelky. Poté se všichni svlékají na odpočinek ve II. a ve IV. oddělení, kde se převléknou do pyžam. Děti ze IV.odd. odpočívají dole v I.oddělení Berušek v uvolněném oděvu na matracích. Následuje poslech pohádky, klidné vyprávění a klid na lůžku. V době odpočinku a odpoledne jsou děti rozdělené na tři skupiny a v každé je s dětmi jedna učitelka. Děti, které po obědě odcházejí domů, si u stolečků v oddělení hrají pod dozorem učitelky z ranní služby, případně čekají na rodiče v ložnici u učitelky v odpolední službě.

V době odpočinku jsou děti v klidu na lůžku. U nejstarších dětí na matracích je pro nespící děti připraveno klidnější hraní a činnosti zaměřené na rozvíjení potřebných vědomostí, dovedností a návyků v tomto věku, popřípadě individuální práce podle potřeby dítěte.

Odpolední činnosti nastávají po probuzení, hygieně, oblečení, úklidu lehátek, svačině a přechodu dětí do svých oddělení. Poté následuje vlastní volba her dětmi, popřípadě nutná individuální práce s dítětem dle jeho výchovně vzdělávacích potřeb (nutný takt a zřetel k časovým možnostem). Podle odpoledních služeb učitelek se děti ke konci provozu mateřské školy scházejí v oddělení Berušek, kde si je rodiče vyzvedávají

Řízení mateřské školy

Patří sem pedagogické a provozní porady, každodenní rozhovory o výchovně vzdělávacím působení učitelek, o provozních záležitostech, hospitace, připomínky a okamžité řešení situací nebo promyšlení dalších kroků, každodenní procházení v odděleních a sledování pedagogů v jejich komunikaci s dětmi, ve hře, při přípravě pomůcek, při jednání s rodiči, při sebevzdělávání, každodenní předávání informací s provozními zaměstnanci a dohoda na řešení situací, snaha o spolupráci mezi zaměstnanci, vedení jednání v průběhu roku se zřizovatelem – se starostou a s ostatními pracovníky Obecního úřadu, jednání a řešení záležitostí s pracovníky školství v obci III, spolupráce a vedení jednání s dalšími institucemi: Základní škola Bělá, logoped – Dr. Jana Vobořilová, pracovníci PPP Semily, pediatři, zaměstnanci KCT Turnov, zaměstnanci Penzionu pro seniory v Bělé, popřípadě další.

Spoluúčast rodičů

spolupráce s rodiči je nezbytná a snažíme se, aby byla co nejužší. Bez ní bychom nemohli postupovat podle potřeby každého dítěte v jeho celkovém rozvoji. Při vědomí nutnosti dobré spolupráce s rodiči musí učitelky vynaložit nemalé úsilí v navazování kontaktu s rodiči, musí být vybavené dostatečnými znalostmi o dětech, taktním jednáním a především skutečným zájmem o dítě a láskou k němu. Snažíme se navazovat a rozvíjet vztahy s rodiči dětí kromě běžných denních setkání také při netradičních akcích pro děti a rodiče (odpoledne výrobků před Vánocemi a Velikonocemi, vystoupení dětí pro rodiče, …), kdy jsou rozhovory neformální a prostředí je přirozenější. Péče o dobrou a přínosnou spolupráci s rodiči děti v MŠ je trvalá a musí se o ni snažit všichni pracovníci pedagogičtí i provozní. Každý nový nápad v této oblasti je vítán a při dobrém promyšlení stojí za úvahu a za pokus jeho uskutečnění.

Personální zajištění

v mateřské škole jsou čtyři běžné třídy. V době fungování logopedické třídy byly děti ve třídách věkově smíšených a od roku 2006/2007 jsou rozdělené podle věku.Od září 2014 máme dvě věkově mladší smíšená oddělení = I. a II., dále III. oddělení starších dětí a ve IV. oddělení nejstarší děti, které mají nastoupit do 1.ročníku ZŠ. V úvazcích pracovníků vždy dodržujeme limit daný z Krajského úřadu Libereckého kraje.

V I.odd. jsou učitelky v plných úvazcích a střídají ranní a odpolední službu + 1 den při ranní službě je celodenní, ve II. a III.oddělení pracují samostatně učitelky na plný úvazek v ranní službě a 2krát týdně mají službu celodenní. Ve IV. oddělení pracují ředitelka v plném a učitelka v částečném úvazku( celkem 1,9), kdy ředitelka má stále ranní a učitelka odpolední službu. Bezpečnost dětí při pobytu venku je zajištěna tak, aby 1 učitelka neměla více jak 20 dětí a dále je přihlédnuto ke skladbě dětí.

Organizace vzdělávání

Mateřská škola má čtyři třídy, rozdělení dětí je podle jejich věku.

K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým pobytem v obci Mírová pod Kozákovem, okres Semily na základě těchto kritérií:

  1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (předškolák)
  2. Dítě, které dovrší k 31. 01. následujícího roku věku tří let a v mateřské škole se již vzdělává sourozenec.
  3. Dítě, které dovrší k 31. 01. následujícího roku věku tří let. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.

Podle počtu dětí jsou dále přijímány děti matek na mateřské dovolené, tj. děti čtyřhodinové a dále děti mladší 3 let na pět dní v měsíci, snažíme se však vždy o domluvu s rodiči takto malých dětí, aby pobyt dítěte byl přínosný pro něho samotného a zároveň pro celý kolektiv dětí v oddělení. Rozdělení dětí do jednotlivých tříd podle věku předpokládá uplatnění specifických metod a forem práce s těmito dětmi.

V I. a ve II.oddělení u věkově smíšených mladších dětí musí učitelky kromě velké dávky citlivého přístupu k dětem a k jejich individuálním potřebám při adaptaci zvažovat především hrové formy práce při vedení a rozvíjení dětí. V těchto odděleních máme snížený počet dětí s ohledem na přítomnost dětí mladších tří let ( 3 roky jim budou v lednu, únoru, březnu a 1krát v dubnu 2015), aby mohla učitelka uplatnit lépe individuální přístup a dostatečně vyhovět těmto dětem po citové stránce (pochování dítěte, hra s ním). Přitom nesmí učitelka zanedbat bezpečnost dětí.

V oddělení starších a nejstarších dětí by také pomohl nižší počet dětí (dříve stanovený limit 20 – 24 dětí) k lepšímu a potřebnému individuálnímu působení učitelky. V počtu 24 – 28 dětí je velmi náročná organizace činností a trochu omezená možnost dát vždy dětem k dispozici dostatečný výběr ve volbě materiálu, techniky a umožnit potřebné pohybové vyžití z bezpečnostních i časových důvodů. Učitelka musí velmi zodpovědně promýšlet, jak děti postupně vést a podporovat jejich samostatnost v chování i jednání, vytvářet podmínky ke vzniku individuálního i kolektivního přátelství (otázka soucítění, sebeovládání, spolupráce) a vzbuzovat u dětí touhu po poznávání a učení se.

Třídy nemají speciální zaměření, jsou to běžné třídy. Podle zájmu učitelek je však možné zaměření provést, samozřejmě vždy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Učitelky si připravují program pro děti na týden, vybírají si z TVP podtémata, tedy okruhy činností a konkrétní aktivity společně koordinují, promýšlejí metodiku, prostředky, organizaci, materiály a techniky. Samozřejmě při opakujících se námětech musí zvažovat obměnu a do jisté míry ztížení úkolů a činností. Od 1.září 2012 jsou součástí ŠVP a TVP Konkretizované očekávané výstupy, které stanovují minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by měly děti dosáhnout při vstupu do základního vzdělávání. Učitelkám v MŠ slouží k volbě prostředků a metod při naplňování vzdělávacích cílů RVP – učitelka musí mít tedy stále na paměti, že TVP vychází ze ŠVP a ten z RVP. Učitelky musí brát dále na zřetel věk dětí, který má vždy svá specifika – nabízet dětem a rozvíjet je celkově právě s ohledem na možnosti a schopnosti dětí v určitém věku = specifické zvláštnosti dětí předškolního věku. S tím dále souvisí každodenní úzká spolupráce učitelek, neustálé pozorování dětí a vnímání toho, co a jak se jim daří a co ne a hledání cest, jak vést děti k úspěchu, a tím je postupně a také celkově rozvíjet – tedy jednoduše řečeno hrajeme si a poznáváme svět, což máme i v názvu našeho vzdělávacího programu.

Charakteristika vzdělávacího programu a vzdělávací obsah

Hlavní myšlenku programu obsahuje motto:

„…Pro dítě je každá minuta cenná, neboť neustále přechází z nižší úrovně na vyšší. Díky tomuto neustálému růstu ho fascinuje vše, co přispívá k jeho rozvoji, a nicotné činnosti ho jednoduše nezajímají.“

Montessori, M.: Tajuplné dětství, Nakladatelství světových pedagogických směrů, Praha 1998, s. 76 – 77.

Školní vzdělávací program Mateřské školy Mírová pod Kozákovem vychází z Rámcového vzdělávacího programu, a tím jsou stanoveny též vzdělávací cíle, tj.

  1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání
  2. osvojení hodnot
  3. získávání osobnostních postojů.

K těmto cílům je směřováno působení zejména pedagogických pracovníků, tj. vytvářením vstřícného, estetického a podnětného prostředí dávat dětem příležitost hrát si, samostatně a tvořivě jednat, rozhodovat se a řešit praktické úkoly, rozvíjet komunikativní dovednosti a objevovat krásu slova, rozvíjet dle individuálních potřeb, schopností a dovedností fyzickou, psychickou a sociální stránku jeho osobnosti, postupně vnímat a respektovat pravidla soužití, snažit se naslouchat druhým a soucítit s nimi, podněcovat dětskou zvídavost, činorodost a touhu po objevování nového.

Ve svém konání nesmí pedagogové zapomínat na úzkou spolupráci s rodiči, aby bylo možné co nejlépe porozumět každému dítěti. Tím vším pomáhají pedagogové dětem získávat potřebný pocit lásky, bezpečí, jistoty a svobody.

Školní vzdělávací program vychází z přirozeného chodu života lidí během školního roku, tzn. že základem se stalo roční období jako hlavní tématické okruhy:

Barevný podzim

Bílá zima

Zelené jaro

Zlaté léto

K těmto hlavním okruhům pak byla vytvořena témata a podtémata jako integrované bloky. V tématech se odráží jednak roční období se svými charakteristickými rysy a dále jsou zde zahrnuty též další běžné situace, skutečnosti a tradice v průběhu života během školního roku v mateřské škole. Již z názvu témat a podtémat je zřejmé, že některá jsou časově omezená, ale většina se může v různých obměnách a ztíženějších formách objevovat v průběhu roku, nebo se mohou spojovat, neboť se vzájemně prolínají. Větší množství podtémat bylo ponecháno z důvodu většího výběru pro věkovou skladbu dětí a na základě zájmu učitelek. Struktura Školního vzdělávacího programu je stejná pro obě oddělení mateřské školy, učitelky si však na základě znalosti dětí a jejich skladby vybírají a rozpracovávají podtémata do třídních vzdělávacích programů a připravují se vždy na svou týdenní výchovně vzdělávací práci.

V přípravě na týden si učitelka promyslí, jaké konkrétní činnosti v souladu s podtématem dětem nabídne, jakých dílčích cílů ze všech pěti vzdělávacích oblastí se tím snaží dosáhnout. Uvede konkrétní prostředky (aktivity, hry, písně, básně, cvičení, knihy, metodické materiály) a metody, popř. organizaci, které uplatní.

Během svého pedagogického působení provádí učitelka průběžné hodnocení dětí, tj.na základě rozhovorů, pozorování dětí při hře, vyplňování metodických listů, individuální práce s dětmi atd. si zaznamenává výsledky svého šetření u jednotlivých dětí i u skupiny dětí. Tyto postřehy jsou pro učitelku výchozí při stanovení svého dalšího působení a vedení dětí. Záznamy o vývoji dítěte jsou v každém oddělení různé.

Zápisy do třídních knih provádějí učitelky denně dohodnutým způsobem.

Charakteristika bloků

Částečná stručná charakteristika bloků (témat a podtémat) je uvedena přímo v závorce u podtémat. Podrobnější charakteristika bloků:

I. OKRUH – Barevný podzim

Téma: Těším se do školky – souvisí s adaptací dítěte na nové prostředí, lidi, vrstevníky, na respektování pravidel soužití, učí se postupně činnosti během dne, uvědomuje si postupně své vztahy doma i v mateřské škole.

Podtémata: Nová setkávání a poznávání – dítě se postupně učí uvědomovat si samo sebe, své tělo v novém prostředí, seznamuje se s prostředím, s lidmi kolem, se svými vrstevníky, v praktickém životě především hrou poznává a postupně si vytváří vztahy k prostředí, k hračkám, k osobám kolem sebe, zkouší si společnou hru, spolupráci, pomoc a komunikaci, poprvé je na ně kladen požadavek po samostatnosti a sebeovládání, prožívá společné radosti i problémy a jejich řešení, je vedené ke komunikaci, poznává okolí všemi smysly a může se projevit v estetických činnostech.

Orientace ve školce a v jejím okolí – dítě se postupně seznamuje s prostory MŠ, s názvy a funkcí místností a získává povědomí, kdo a co kam patří, postupně se učí respektovat režimové momenty a chápat pokyny učitelky, zdokonaluje své poznatky i fyzickou zdatnost při využívání pomůcek v MŠ a při vycházkách do okolí. Rozvíjí vyjadřovací schopnosti, získává vztah k lidem a okolnímu prostředí, které se učí ochraňovat a také dbát na svou bezpečnost. Postupně je vedené k vnímání své sounáležitosti s místem, kde žije, k vnímání krásy prostředí a zdokonaluje svou zručnost při manipulaci s předměty kolem.

Co děláme celý den – dítě se začleňuje do společného života v MŠ se svými vrstevníky, zkouší spolupráci a toleranci při činnostech, zkouší se domlouvat mezi sebou, respektovat daná pravidla ve hře i obecně při akcích mimo školku. Postupně začíná vnímat a rozlišovat časové pojmy při konkrétních činnostech a u starších dětí očekáváme přesnější vnímání a orientaci v časových i prostorových situacích.

Já a můj domov – dítě upevňuje svůj citový vztah ke své rodině, je vedené k uvědomování si fungování vztahů v rodině i její struktury, posiluje své vědomí sounáležitosti ve své rodině s ostatními a jak i ono může přispívat k fungování svého domova, jak může pomáhat, jak je dobré svou rodinu chránit a být ohleduplný k ostatním. Využívat vhodných dramatických etud, literárních příběhů, písní, básní a posilovat u dětí pocity radosti ze života se svými blízkými.

Téma: Podzim přichází – souvisí s poznáváním charakteristických rysů příznačných pro podzimní období ve volné přírodě, v prostředí lidí i zvířat a objevuje se zde i blok činností související s pohybem dětí mimo domov, tedy s dopravou a bezpečným pohybem na ulici, ve městě a na vesnici.

Podtémata: Babí léto a podzimní mraky – vedení dětí k vnímání proměn počasí, pojmenovávat nové jevy, upřesňování smyslového vnímání při pozorování přírodních jevů, podněcování vlastní fantazie v estetických činnostech, všímání si péče o své zdraví.

Malíř podzim – děti pozorují přímo postupné změny v podzimní přírodě, vnímají její krásu a zkoušejí ji zachytit v různých činnostech, objevují různé materiály, techniky a zdokonalují svou motoriku. Zároveň sledují a blíže poznávají rostliny v různých prostředích, části rostlin i vhodnou péči o ně. Apel zde je kladen především na vlastní manipulaci a přímé zážitky.

To je práce na zahrádce – podtéma souvisí s předchozím i následujícím a opírá se především o přímé pozorování a konkrétní bezpečnou manipulaci dětí na zahradě s dětským nebo skutečným nářadím a náčiním, při kterých děti přímo poznávají práci lidí na zahradě, na poli, v lese. Děti se učí vzájemně se tolerovat a pomáhat si, rozšiřují si jazykové schopnosti, posilují své citové a volní vlastnosti a zároveň zvyšují tělesnou zdatnost a pohybovou dovednost.

Dary podzimu – v přímém pozorování a činnostech jsou děti vedené k poznávání a užívání názvů plodů, jejich využívání a významem pro člověka, jsou vedené k postupnému významu termínu ekosystému, zdokonalují své manuální dovednosti a získávají poznatky o nebezpečných plodinách. Při pohybu v přírodním terénu zvyšují tělesnou zdatnost a poznávají klady i zápory v působení člověka na přírodu.

Okolí a výlety – děti se postupně seznamují se svým bezpečným pohybem po ulici a po silnici, pozorují rozdíly na vesnici a ve městě, poznávají druhy dopravních prostředků a jejich funkci, seznamují se se zásadami pravidel bezpečného pohybu v dopravních situacích, rozšiřují znalosti barev a učí se vzájemné ohleduplnosti a pomoci.

Vlaštovičko, leť! – v tomto širokém bloku děti postupně získávají poznatky o zvířatech domácích i volně žijících, učí se jejich názvy a základní charakteristiky, poznávají užitek i nebezpečí pro člověka, péči lidí o ně. Zdokonalují smyslové vnímání při pozorování zvířat a v hrách o nich a na ně a postupně nabývají vědomí o tom, že lze žít v souznění s živou i neživou přírodou.

Téma: Hrajeme si s předměty – souvisí s postupným a celkovým seznamováním dětí s různými předměty v přímém prostředí v mateřské škole i v okolí, s možnostmi jejich využití ve hře a při manipulaci s nimi. Dále půjde o získávání povědomí o tom, že konání člověka může být prospěšné, ale i škodlivé.

Podtémata: Každá věc má své jméno – děti se seznamují s názvy předmětů kolem sebe, zjišťují společné znaky a příslušnost do kategorií, při hře se postupně učí chápat pojmy v prostorovém umístění, uplatňují myšlenkové operace, paměť, soustředění a také rozvíjejí samostatnost v plnění úkolů.

Hádej, jaké to je? – souvisí úzce s předchozím podtématem, při experimentování a manipulaci s předměty rozšiřují děti svou slovní zásobu zejména o přídavná jména a poznávají, jakým způsobem lze využít vlastnosti předmětů a materiálů, jak bezpečně s předměty zacházet, jak spolupracovat s ostatními. Při manipulaci rozvíjejí motoriku a smyslovou percepci.

Přírodniny, to nás baví – při vycházkách ve volné přírodě vést děti k poznávání široké škály přírodního materiálu, jeho vlastností a využití tohoto materiálu při zhotovování výrobků samostatně nebo ve skupině. Umožňování prožívání radostných okamžiků ze společné práce, z objevování logických pochodů v přírodě a z chápání zákonitostí v přírodě.

Umíme se chovat v přírodě – má trvalejší ráz v průběhu celého roku. Děti postupně získávají povědomí o svém správném chování ve volné přírodě a jsou vedené k postupnému vnímání sebe jako součásti přírody – člověk může přírodu využívat, chránit, ale i jí škodit. Využívání vhodných ekologických pořadů a společných řešení problematických situací při pozorování přírody.

Papírové čarohrátky – při manipulaci s papírem poznávání jeho vlastností i možnosti zpracování, zlepšování slovní zásoby a jazykové obratnosti, hrubé i jemné motoriky, vlastností soustředění a paměti při práci dle návodu. Vedení dětí k bezpečné práci při zhotovování výrobků.

Moje hračky a můj koutek – děti s postupně vedou k uvědomění si svého místa mezi ostatními dětmi, poznávají možnosti prosazování svých zájmů po dohodě s ostatními, pokouší se o sebehodnocení a sebeovládání, pomocí vztahu ke své hračce jsou vedené i k vnímání ostatních, poznávají radost při půjčování hračky, popř. při zhotovení dárku ostatním, postupně se učí správnému zacházení s hračkami, s jejich místem a materiálem.

II. OKRUH – Bílá zima

Téma: Co nám říká obloha – souvisí se změnami počasí v zimním období, s možnostmi hrového a pohybového vyžití dětí na sněhu, s charakteristikou života zvířat domácích i volně žijících a vlivu člověka na jejich život.

Podtémata: Jak kouzlí zima – přímým pozorováním všemi smysly zjišťují děti rozdíly v proměnách počasí, poznávají nové jevy a pojmy, na základě pozorování se snaží podle vlastní fantazie vyjádřit své pocity z vnímání proměny krajiny v tomto ročním období.

Sníh nás studí, ale láká – při vlastním pozorování a pokusech zjišťovat vlastnosti sněhu, ledu, jejich využití ke hře, vést děti k bezpečnému pohybu na kluzkém povrchu, dostatečně využívat přírodních podmínek k pestrým pohybovým i estetickým činnostem, vedení dětí k ohleduplnosti vůči ostatním a ke schopnosti domlouvat se na společné hře.

Život zvířat a ptáků v zimě – vzbuzování a pěstování citlivého vztahu dětí ke zvířatům v zimním období v souvislosti s těžkými podmínkami života, vnímání rozdílů u domácích a volně žijících a vedení děti k vědomí možné lidské pomoci těmto tvorům – podporování vlastních návrhů a praktických činností týkajících se pomoci zvířatům, společné řešení problémových situací, domluva, pociťování sounáležitosti s přírodou a s ostatními dětmi.

Téma: Advent – souvisí přímo s tímto obdobím, s tradičními zvyky a s důrazem na posilování citových vztahů mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a dospělými známými i neznámými (opuštěný člověk). Zároveň v tomto tématu budeme děti seznamovat s prací lidí kolem nás a s užitečností každé práce ve prospěch lidí.

Podtémata: Svatý Martin, Barbora a Mikuláš – děti se seznamují s tradičními zvyky a pranostikami v souvislosti s uvedenými jmény, vytvářejí tradiční výrobky a postupně si budují vztahy k našim tradicím.

Vánoce přicházejí – rozšiřují okruhy poznání dětí o další tradice, nové termíny, rozvíjení estetického cítění při společném vyzdobování a zhotovování dekorativních předmětů, ovlivňování rozvoje komunikativních dovedností a jazykové obratnosti, zdokonalování jemné motoriky , poznávání nových materiálů, technik při vlastním experimentování.

Máme se rádi doma i ve školce – postupné vnímání, přijímání a také vedení ke schopnosti dávání ostatním něčeho pěkného a pro radost – jde především o citové působení na děti a probouzení u nich pocitů sounáležitosti s vlastní rodinou, soucítit s ostatními a tak přispívat k vytváření hodnotového žebříčku.

Vánoční voňavé chystánky – promýšlíme pestrou škálu nabídky pro činnosti dětí, kdy rozvíjíme motoriku, tvořivost, smyslové vnímání, spolupráci a citové vztahy s okolím, poznávání skutečné práce dospělých a pracovních postupů, vlastnosti materiálů a jejich využití, náčiní a nářadí a bezpečné manipulace. Prožívání radosti při chystání drobností pro známé i pro opuštěné spoluobčany.

Šikovné ruce dospělých – postupné seznamování dětí s různými druhy zaměstnání a s jejich významem v životě lidí – hodnota lidské práce, při konkrétních činnostech pozor na bezpečnost, objevování nových pojmů, vnímání časové posloupnosti v pracovním procesu,vysvětlování vlastních zkušeností a hledání různých forem spolupráce, uvědomování si vlastností materiálu a jeho využití.

Téma: Lidské tělo – souvisí se seznamováním dětí s částmi lidského těla, s jeho orgány a funkcí orgánů, s postupným uvědomováním si nutné péče o své tělo a o celkovou životosprávu.

Podtémata: To jsem já – pozorování a poznávání lidského těla, jeho částí, názvů, funkcí, chápání rozdílů mezi lidmi po stránce pohlaví i lidské rasy, uvědomování si možností pohybu lidského těla a souvislostí ve fungování. Poznávání funkcí též pomocí všech smyslů, zachycování lidské postavy.

My se chřipky nebojíme – vedení dětí k péči o zdravý způsob života, tj. v oblasti stravy, naplnění pohybových potřeb, poznávání kladného vlivu otužování na zdraví lidí a možnosti v dětském věku, postupně nabývat vědomí o hodnotě zdraví v životě, radostné prožívání oproti nevhodným např. agresivním způsobům jednání a chování se k druhým, dodržování zásad při ochraně zdraví, využívání příběhů literárních a hraných scének, vlastní příklad.

Téma: Pohádkový čas – souvisí se získáváním zkušeností a poznatků s kouzelným světem pohádek a pohádkových hrdinů, pomáhá vlastní seberealizaci a vyjadřování vlastních přání a myšlenek, rozvíjí jazykové dovednosti po všech stránkách a vede k obohacení citového prožívání dětí a k estetickému ztvárnění představ.

Podtémata: Černá hodinka s pohádkou – děti se učí vnímat a chápat dobro a zlo, vlastními slovy se pokoušejí hodnotit situaci a hlavní hrdiny, rozvíjejí slovní zásobu a samostatné vyjadřování, vhodnou formou se seznamují s rozdílem mezi prózou a poezií a ve skutečnosti mají možnost poznávat a tvořit své příběhy nebo básně (s pomocí učitelky).

Povídám a hraji pohádku – děti jsou motivované k vlastním pokusům o dramatizaci pohádkových příběhů i skutečných situací, rozvíjejí své dovednosti a nápaditost v přípravě rekvizit a stavbě scény, přirozeně rozvíjejí své schopnosti spolupracovat a být ohleduplný k ostatním, plně využívají jazykových dovedností a dalších výrazových prostředků při komunikaci,zdokonalují pohybové vyjadřování, postupně nabývají vědomostí o časové posloupnosti děje.

Umíme se chovat v divadle – při konkrétní návštěvě divadelních představení poznávají děti prostředí, svátečnost chvíle, učí se správnému chování v netradičním prostředí, vnímají krásu divadla i viděného představení, vnímají krásu mluveného slova – ty samé zážitky zkoušíme dětem zprostředkovávat při předvádění scének a dětských hrách s loutkami, maňásky, v kostýmech atd. Zároveň se toto podtéma týká celkového vedení dětí k vhodnému chování na veřejnosti a uvědomování si určitých pravidel – v autobuse, v obchodě, v muzeu, na zámku atp.

Čas masek a karnevalů – společným zapojením do přípravy karnevalu nebo jiných her spojených s maskami rozvíjíme rukodělné a estetické dovednosti dětí, jejich fantazii i schopnost samostatného projevu pohybového i slovního, umožňujeme dětem vyjádřit své pocity a myšlenky vstupem do role.

Kniha je můj přítel – vedení dětí ke kladnému vztahu ke knize a k chápání knihy jako přítele, k možnostem vyhledávání nových informací v knize, možnost navazování a rozvíjení vztahů při práci s knihou s dospělými i s dětmi, poznávání knihovny jako veřejné instituce, rozvíjení slovní zásoby novými termíny i obraty, vedení dětí k poznávání různých druhů ilustrace a k její vlastní tvorbě, jakož i všímání si materiálů, druhů publikací.

III. OKRUH – Zelené jaro

Téma: Jaro volá, pojďte ven – souvisí s prvními charakteristickými rysy jarního období, které mohou děti přímo pozorovat, komentovat a vnímat všemi smysly

Podtémata: Příroda se probouzí ze zimního spánku – přímé pozorování dějů a jevů, shromažďování poznatků a slovní vyjadřování o změnách počasí a souvisejících změnách v přírodě živé i neživé, uvědomování si časové posloupnosti dějů a vyvozování závěrů s učitelkou i samostatně,nové termíny, vliv slunce a tepla na život, koloběh života.

Všechno už to švitoří – na základě vlastního pozorování a postupného získávání poznatků vedení především starších dětí k slovně logickému vyvozování charakteristických znaků vzhledu a života ptáků a využívání v estetických činnostech, osvojování si názvů ptáků, procvičování manipulačních schopností a dovedností, zdokonalování percepčního vnímání.

Všude žijí zvířátka – objevování života na i pod zemí, ve vzduchu, ve vodě, společným sledováním ve volné přírodě i v obrazových materiálech a vnímáním všech smyslů rozvíjíme touhu dětí po experimentování, vyvozování charakteristických rysů živočichů, vnímání našeho místa na zeměkouli a též ostatních tvorů, ekosystémy, péče o přírodu.

Kam dnes půjdeme na výlet? – při poznávání okolí vedení dětí k uvědomování si změn v jarní přírodě, dodržování bezpečného pohybu v přírodním terénu i na veřejných komunikacích, pěstování zdravého způsobu života =“ v zdravém těle zdravý duch“, posilování volních vlastností při podřizování se zájmu druhých – výběr trasy, dodržování pravidel hry v lese, logické zdůvodňování rozdílů ve městě a na vesnici,hledání řešení labyrintů – samostatně i společně – schopnost domlouvat se.

Téma: Jak kvete jaro – souvisí s barvami jara – jak v přírodě, tak i čistoty v přírodním prostředí a zároveň ochranné funkce barev oblečení v souvislosti s dopravou

Podtémata: Rozkvetlý svět – obsahuje rozšiřování a upevňování znalostí dětí o rostlinné říši v domácím prostředí, na zahradě, v lese a na louce (– názvy, charakteristické znaky), o částech rostlin, péči o ně, o barevnosti, o druzích rostlin a jejich třídění a hledání souvislostí, vliv člověka v této oblasti a otázka škůdců, vnímání krásy a vlastní estetické vyjadřování se.

Studánka v lese – zaměřeno na otázky ekologie a zprostředkování jejího postupného vnímání, získávání přiměřených poznatků, chápání souvislostí a možného zapojení v předškolním období – příprava přímého pozorování, příkladné chování ve volné přírodě, pojmenovávání nešvarů, objevování krásna, ale i nebezpečí, využití vlastních zážitků a jejich zprostředkování.

Barvy nás chrání – vnímání barev a jejich odstínů, při hrách s barvami vést děti k jejich významu v životě lidí – nejen v estetických činnostech – využívání barev pro bezpečnost pohybu v dopravních situacích. Podněcování fantazie dětí – jak barvy mluví? – na semaforu, na sanitce, na ovoci atd.

Téma: To je práce všude kolem – souvisí s poznáváním a vlastním zkoušením lidské práce, s poznáváním nářadí, náčiní a s jejich bezpečným zacházením, s utvářením základních postojů k práci lidí a uvědomování si prvotních hodnot lidské práce.

Podtémata: Já mám pěknou zahrádku – na základě vlastních zkušeností získávají děti znalosti o jarních pracích na poli, zahradě, zkouší si přímé a bezpečné zacházení s nářadím a náčiním skutečným nebo dětským, rozvíjejí pohybovou zdatnost , komunikaci, posilují sebevědomí a volní vlastnosti, samy pociťují uspokojení při samotném pracovním procesu, uvědomují si výsledky své práce.

Na návštěvě v dílně – souvisí s předchozím podtématem, půjde o zprostředkování takových pozorování a vlastních aktivit dětem, při nichž si dále rozšiřují své poznávání o druzích lidské práce, její důležitosti, vytváření hodnot,procvičují si konkrétní rukodělné činnosti, při kterých rozvíjejí svou orientaci v prostoru i čase, vlastnosti vůle, myšlenkové operace, pohybové dovednosti, jazykové vyjadřování, schopnosti spolupodílení se na procesu i výsledku pracovní činnosti.

Čím budu – děti si mohou zkoušet různé činnosti ve hrách na něco, postupně pojmenovávají druhy práce, kdo s čím pracuje a co vytváří důležitého pro ostatní, mají povědomí o práci rodičů a mají možnost zkusit si skutečné práce se skutečným materiálem, jehož vlastnosti tak poznávají. Učíme se ohleduplnosti, dokončování započaté činnosti, překonáváme překážky a pomáháme si navzájem.

Jarní čarohrátky – rozvíjení fantazie a manipulačních schopností a dovedností dětí při tvoření s přírodním materiálem, dodržování bezpečnosti, rozšiřování jazykového vyjadřování, podpora estetického cítění a estetického vyjadřování se, procvičování jemné motoriky a smyslového vnímání.

Téma: Jarní radovánky – souvisí s tradičními jarními svátky a jejich oslavou, s dalšími zvyklostmi a svátky v naší vlasti a také s prvním setkáváním předškolních dětí s pojmy o vlasti a vlastenectví.

Podtémata: Velikonoční koleda – děti se seznamují se všemi tradičními zvyky v souvislosti s těmito svátky, zdokonalují se v motorice, obratnosti mluvidel,rozvíjejí své poznatky o využití materiálu a technik, poznávají ryze české koledy a jejich krásu ve spojení s pohybem.

Mamince pro radost – získávání a upevňování vztahů a lásky ke své mamince, rozvíjení soucítění a chápání svých možností při pomáhání mamince, rozvíjení slovní zásoby i vyjadřování se,zdokonalování jemné motoriky a estetických dovedností při výrobě předmětů.

Čarodějnický rej – rozvíjení fantazijních představ a jejich uplatnění ve výtvarných, pracovních, hudebních, dramatických, pohybových i jazykových činnostech. Pozor na bezpečnost.

Vítáme jaro – objevování jarních témat v různých činnostech, hraní si s tématy a spojování do pásma pro rodiče a seniory, vedení dětí k slovním, pohybovým a estetickým projevům sólo nebo ve skupinách, vedení dětí k vnímání odpovědnosti a zároveň radosti ze společného konání.

Čechy krásné, Čechy mé – postupné vedení dětí k získávání poznatků o naší vlasti, jejím názvu, názvu krajiny bydliště, mít povědomost o hlavním městě – starší děti a také prezidentovi. Nenásilné a taktní probouzení vlastenectví u předškolních dětí, využívání pověstí a vyprávění o naší zemi.

Svátek všech dětí – posilování vzájemných ohleduplných vztahů mezi dětmi, postupné chápání možnosti pomoci mladším a hledání opory u starších, při společných přípravách oslav Dne dětí půjde o rozvíjení motoriky dětí, vzájemné komunikace a estetických dovedností. Zároveň se zaměříme na společný svátek všech dětí na celé zeměkouli – tedy postupné vedení dětí k povědomí různých ras a národností.

IV. OKRUH – Zlaté léto

Téma: Slunce hřeje čím dál víc – souvisí se změnami počasí a charakteristickými rysy letního období.

Podtémata: Obloha je čarodějka – seznamování dětí s novými pojmy v počasí a jevech letní oblohy, se získáváním poznatků o tom, co mohou způsobit a využití jejich síly člověkem. Vnímání člověka jako součásti přírody a zásahy člověka v prospěch i v neprospěch lidstva.

S vodou je legrace – především konkrétními pokusy a experimentováním vést děti k poznávání vlastností vodního živlu, pozorování“ kouzlení“ vody při výtvarných hrách, rozvíjení motoriky, smyslového vnímání, obohacování jazykových dovedností, dodržování bezpečnostních pravidel při hrách s vodou a mít povědomí o prospěchu i nebezpečí vody pro člověka a přírodu.

Všechno, všechno kvete – postupné shrnutí poznatků o druzích rostlinstva okrasného i užitkového pro člověka, při vlastní manipulaci a pokusech vést děti k poznávání podmínek růstu a využití. Slovně a na základě myšlenkového logického uvažování vyjadřovat závěry pozorování a zdůvodňování výsledků. Podněcování touhy dětí při objevování a hledání nových poznatků.

Běháme a dovádíme – využití vhodného přírodního prostředí k dostatečnému pohybovému vyžití dětí, k rozvíjení všech pohybových dovedností a zvyšování fyzické zdatnosti. Společně vést děti k bezpečnému pohybu po veřejných komunikacích = shrnutí poznatků o dopravě a také sledování bezpečného pohybu ve volné přírodě = poznávání a pojmenovávání parazitů a jejich nebezpečí pro člověka.

Prázdniny za dveřmi – rozvíjení a utužování vztahů mezi dětmi, rodiči a prarodiči, na základě společných prožitků z výletů, hraní, společných aktivit a poslechu literárních příběhů vést děti k uvědomování si svého místa v rodině a rodinného zázemí, posilování citových pout, povzbuzování dětí k samostatnému slovnímu a výtvarnému zachycení svých zážitků.

Téma: Zvířátka jsou naši kamarádi – souvisí se shrnutím a utříděním základních poznatků o živočišné sféře a jejího významu v přírodě a v životě člověka.

Podtémata: Můj mazlíček – při přímém pozorování, na základě vlastních zkušeností a při manipulaci s didaktickým materiálem podporovat u dětí samostatné objevování charakteristických rysů domácích a volně žijících zvířat, rozvíjení samostatného slovního projevu a dovedností manuálních při práci s různým materiálem. Společné vyvozování závěrů o užitečnosti a podmínkách soužití člověka se zvířaty a uvědomování si také možného nebezpečí pro člověka a naopak.

V ZOO – souvisí s předchozím podtématem a znamená rozšiřování poznatků dětí o exotická zvířata a zaujímání odpovídajícího postoje k nim – opět využívání přímého pozorování a vlastních zkušeností při setkávání se s nimi.

Hmyz – „vylezl brouček na palouček“ – shrnutí a utřídění poznatků o hmyzu, názvy jednotlivých druhů a charakteristické znaky života, získávání povědomí o jeho prospěchu i nebezpečí pro lidstvo, uvědomění si bezpečného pohybu člověka ve volné přírodě a souvislosti čistoty prostředí s existencí fauny – vliv člověka, otázky tolerance soužití a soucítění.

Téma: Chystáme hostinu – souvisí s celkovým poznáním a základním rozdělením hlavního druhu ovoce a zeleniny, dodržováním bezpečného zacházení s nimi a s možným nebezpečím při pobytu ve volné přírodě.

Podtémata: Pestrý stůl v létě – při využívání smyslového vnímání půjde o poznávání různého druhu ovoce a zeleniny ze zahrady a volné přírody, jejich pojmenování a při konkrétní manipulaci s nimi získávání poznatků o jejich využití, vlivu na lidské zdraví, zlepšování zručnosti při používání nářadí a vedení ke vzájemné komunikaci a pomoci.

Nebezpečí v přírodě – částečně navazuje na předchozí podtéma a rozšiřuje povědomí dětí o nebezpečných rostlinách a plodech pro lidské zdraví. Dále půjde o posilování samostatnosti v oblasti sebekázně dětí při bezpečném pohybu venku.

Téma: Ze všeho se dá něco vyrobit – zahrnuje získávání poznatků a podporování dětské fantazie při využívání tradičních i netradičních materiálů v činnosti s dětmi.

Podtémata: Co se z čeho vyrábí – v konkrétních činnostech s různými materiály nabývání širších znalostí o vlastnostech a možnostech jejich bezpečného využití a hledání souvislostí s povoláním lidí.

Experimentujeme s netradičním materiálem – podněcování fantazie dětí při manipulaci s neobvyklým materiálem a vytváření dekorativních výrobků, vedení dětí k objevování a uvědomování si některých jejich zvláštností.