#

Navigace

Obsah

 

 

 

 

Š K O L N Í  V Z D Ě L Á V A C Í  P R O G R A M

 

 

M A T E Ř S K Á  Š K O L A,

 

M Í R O V Á  P O D  K O Z Á K O V E M

 

příspěvková organizace

 

 

 

 

 

                    "HRAJEME SI A POZNÁVÁME SVĚT"

 

 

 

Motto:

 

...Pro dítě je každá minuta cenná, neboť neustále přechází z nižší úrovně na vyšší. Díky tomuto neustálému růstu ho fascinuje vše, co přispívá k jeho rozvoji, a nicotné činnosti ho jednoduše nezajímají.“

 

Montessori, M.: Tajuplné dětství, Nakladatelství světových pedagogických směrů, Praha 1998, s. 76 – 77

 

 

 

 

Identifikační údaje o škole:

Název předškolního zařízení:            Mateřská škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace

se sídlem:                                          Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 56, 511 01 Turnov

telefon:                                               481 322 982

e-mail :                                              mschutnovka@seznam.cz

 

Zřizovatel :                                         Obec Mírová pod Kozákovem

se sídlem:                                           Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 36, 511 01 Turnov

Kapacita předškolního zařízení:        96 dětí / od 1. 9. 2011/

Kapacita školní jídelny:                      220

 

Ředitel Mateřské školy Mírová pod Kozákovem:  Alena Najmanová

 

Školní vzdělávací program zpracovala Mgr. Jana Dědečková, dlouholetá ředitelka této mateřské školy. Podklady pomáhaly shromáždit a vytvořit pedagožky paní učitelky Hana Čepelíková a Jana Mazačová, které již odešly do důchodu.

K 31. 8. 2018 se rozhodla po dlouholetém působení ve funkci ředitelky MŠ Mírová pod Kozákovem odejít do důchodu paní Mgr. Jana Dědečková. Na její místo byl vypsán KONKURZ, kterého  se zúčastnila paní učitelka Alena Najmanová, která na této mateřské škole působila 9 let jako učitelka a měla již téměř 30 letou praxi s předškolními dětmi. Po úspěšném absolvování konkurzu se tak stala novou ředitelkou této školy.

Dále na naší MŠ pracují: paní učitelka Iveta Macháčková, která k nám nastoupila 1. ledna 2017 ze ZŠ Jeníšovice, paní učitelka Iveta Fišarová, která k nám přestoupila z MŠ v Příšovicích 1.září 2017 a má dlouholetou praxi s dětmi předškolního věku a také paní učitelka Bc. Eva Krejcarová, která dříve pracovala v MŠ Jablonec nad Nisou. Třetím rokem u nás pracuje paní učitelka Bc. Nikol Červinková z Turnova, absolventka SPgŠ v Nové Pace a TUL Liberec obor předškolní pedagogika. Od 6. ledna 2020 k nám znovu nastoupila zkušená paní učitelka Ivana Ramešová, dříve pracovala v MŠ Libštát a má dlouholetou praxi u předškolních dětí. Od školního roku 2020/2021 bude v naší MŠ pracovat i školní asistentka, paní Mgr. Bc. Klára Žofková, kvalifikovaná a zkušená asistentka pedagoga, přijatá v rámci operačního programu Šablony II., zatím na 1 školní rok.

Všechny paní učitelky na naší MŠ jsou plně kvalifikované pro práci s dětmi předškolního věku. Každá z nich si na naší MŠ zpracovávala svůj TVP / Třídní vzdělávací program/, nyní si ho tedy bude zpracovávat paní učitelka Ivana Ramešová.

Školní vzdělávací program je podkladem pro zpracování vlastního třídního vzdělávacího programu, který si učitelky vytvářejí ve svých odděleních s přihlédnutím k věkovému složení dětí a k různým potřebám dětí.

Učitelky mají třídní vzdělávací program podle ŠVP vypracovaný a podle něho směrují své výchovně vzdělávací působení. Součástí TVP jsou Konkretizované očekávané výstupy = KOVy, jeiichž zařazování a plnění je uvedeno vždy na formuláři u konkrétního podtématu (integrovaného bloku). Mnohé aktivity, vedoucí k výstupům, jsou plněné průběžně a řada se jich objevuje v činnostech denně. Aby si získávané poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje z různých oblastí děti lépe zafixovaly, opakují se v ŠVP, a tak i v TVP v různých obměnách a v různých stupních obtížnosti během celého školního roku.

Název programu: „Hrajeme si a poznáváme svět“ byl zvolen učitelkami na jeho počátku a je považován za stálý, pokud nedojde k potřebě celkových změn, a tedy i jiného názvu ŠVP.

Název vypovídá o celkovém zaměření v působení pedagogů v mateřské škole – jde nám o vytváření prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji dítěte a k jeho učení v předškolním období především nabídkou zážitkových her a aktivit. Učitelky vedou své výchovně vzdělávací působení s plným vědomím toho, že předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat ho k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

Dalším důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytváření vhodných předpokladů pro jeho zdárný průběh a rovněž maximální podpora individuálních rozvojových možností dětí, a to i v případě nutnosti zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami potřebuje k naplnění svých vzdělávacích možností a k uplatnění a užívání svých práv poskytnutí podpůrných opatření. Tato podpůrná opatření realizuje mateřská škola. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů, kdy podpůrná opatření prvního stupně stanovuje sama mateřská škola na základě plánu pedagogické podpory (PLPP), od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována pouze ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte.

V předškolním vzdělávání musíme respektovat vývojová specifika, která se projevují ve fyziologických, kognitivních, sociálních a emocionálních potřebách dětí této věkové kategorie.

Pro pedagoga to znamená mít znalosti o jednotlivých dětech ve všech oblastech jeho života, tj. předpokládá od učitelek provádění diagnostiky během pobytu dětí v mateřské škole a průběžné vyhodnocování výsledků šetření. Na jejich základě si pak učitelky pro děti připravují činnosti a hry, promýšlejí jejich organizaci, metody i prostředky, řeší případné a nutné nápravné kroky směrem ke každému dítěti, ke skupině dětí, ke Školnímu vzdělávacímu programu nebo k Třídnímu vzdělávacímu programu.

Z toho plyne, že oba programy jsou otevřeným pracovním materiálem a dokumentem, který je možné doplňovat a obměňovat buď podle zaměření nebo z opravných důvodů, nebo podle zajímavého nápadu a zájmu pedagogů. Zároveň z toho vyplývá nutnost velmi úzké spolupráce učitelek jak v oddělení, tak v celé mateřské škole.

 

 

Obecná charakteristika školy

 

Mateřská škola v obci Mírová pod Kozákovým, se sídlem v části obce Chutnovka, čp. 56, se začala budovat na podzim roku 1975 a dokončena byla na jaře roku 1978. Ke slavnostnímu předání školy došlo 14. srpna 1978. Kapacita byla tehdy pro 60 dětí tří až šestiletých, fungovala zde dvě oddělení a pedagogickou činnost zajišťovaly čtyři učitelky. Koncem osmdesátých let 20. století docházelo ke snižování počtu narozených dětí v celé republice, a to způsobilo, že k 1. září 1992 byl snížen počet učitelek na tři, kdy dopoledne byly v provozu dvě oddělení a odpoledne docházelo ke spojení dětí v jednom oddělení.

K 1. září 1992 došlo ještě k významné změně, a sice ve II. oddělení byla zřízena logopedická třída.

Pro školní rok 2005/2006 nebyla v naší mateřské škole logopedická třída krajem povolená  (nutnost kvalifikovaného logopeda, nestačí asistent). Naší snahou je provádět alespoň částečně společně průpravné cviky vedoucí k nápravě řeči, ale při zvyšujícím se počtu dětí se to stává čím dál hůře možné (hlavně individuálně, kdy bývá cvičení nejúčinnější). Rodiče musí docházet s dítětem na nápravu řeči ke klinickému logopedovi.

V letech 2004 – 2005 bylo patrné, že počty dětí se budou zvyšovat, v obci se hodně staví a nově narozených dětí neustále přibývá. Zastupitelstvo Obce Mírová pod Kozákovem podalo žádost o zvýšení kapacity v mateřské škole a ve školní jídelně. Žádosti bylo vyhověno, takže od 1. ledna 2006 byla povolená kapacita ve školní jídelně  142 dětí, v mateřské škole od 1. září 2006 celkem 56 dětí. K dalšímu zvýšení kapacity došlo k 1. 9. 2009, a to na 76 dětí. V mateřské škole se k 1. 9. 2008 otevřelo III. oddělení / v bývalé ložnici/. S tím souviselo také nutné provedení úprav toalet a umýváren pro děti, kdy šlo o zvýšení počtu umývadel a WC zařízení. Dále byla renovována hygienická zařízení pro dospělé, vše v souladu s požadavky KHS, územního pracoviště v Semilech.

K 1. září 2009 bylo přijato 68 dětí a od 1. září 2010 to bylo již 74 dětí. Do jednotlivých oddělení byly děti rozdělené podle věku a třetí oddělení bylo zřízeno v bývalém bytě, kde došlo během prázdnin k potřebným úpravám tak, jak vyžadovaly hygienické předpisy (celková úprava umývárny a WC, vymalování, montáž osvětlení, nové položení linolea a koberce, dokoupení nových záclon, roztřídění nábytku, hraček a pomůcek pro výchovně vzdělávací činnost s dětmi). Ložnice byly stabilní, tj. nerozkládala se lehátka.

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu nově narozených dětí, požádala Obec Mírová pod Kozákovem jako zřizovatel mateřské školy o povolení zvýšení kapacity MŠ, a to na 96 dětí.  Krajský úřad této žádosti vyhověl a od 1. září 2011 je celková kapacita mateřské školy stanovená na 96 dětí, ve školní jídelně 220. Po zápise na jaře 2012 bylo přijato do MŠ 82 dětí, takže od 1.září začalo fungovat čtvrté oddělení v bývalé ložnici v 1.poschodí. V září a v listopadu došlo k přijetí dalších dětí, takže konečný stav pro školní rok 2012/2013 byl 84 zapsaných dětí, pro školní rok 2013/2014 82 dětí, v roce 2014/2015 rovněž 84 dětí, v září 2015 začalo docházku 83 zapsaných dětí, takže i v tomto školním roce 2015/2016 fungovala stále 4 oddělení. V roce 2016/2017 byly zřízeny pouze 3. třídy, ale s vysokým počtem dětí na třídu, což bylo pro učitelky velmi náročné na přípravy činností pro děti a jejich věkové rozlišení.

Určitý problém způsobilo náhlé ukončení pracovního poměru jedné učitelky z důvodu neakceptování provozních změn, které nastaly nižším počtem dětí v MŠ. Je třeba říci, že přes okolnosti, které signalizovaly snížením počtu dětí i snížení úvazků, došlo k předběžné dohodě se zřizovatelem, že v takovém případě by doplatil mzdu učitelky na plný úvazek, protože byly přijaté i mladší děti tří let. Situace byla řešena zástupy a nová paní učitelka nastoupila 1.ledna 2017.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Obec Mírová pod Kozákovem má zájem na tom, aby se místní děti dostaly do své mateřské školy, a to i děti mladší a aby provoz byl zajištěn bez problémů.

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo mateřskou školu 65 dětí, v roce 2019/2020 také 65 dětí. Letos v roce 2020/2021 máme zatím přijatých 61 dětí. Od minulého školního roku jsme si přejmenovaly třídy dětí novými názvy.

Protože se budova mateřské školy nachází v blízkosti krásné přírody a lesy a louky jsou každodenním místem pobytu dětí, rozhodli jsme se od  školního roku 2018 / 2019 pojmenovat třídy dětí  názvy lesních zvířátek a to : LIŠTIČKY, MEDVÍDCI a SOVIČKY. U mateřské školy jsou dvě zahrady s lesíkem, které skýtají možnosti her, pohybu a v letních dnech i potřebný stín. Obě zahrady jsou vybavené novými herními prvky od firmy Antoš z Turnova, takže děti  mají možnost do sytosti se vydovádět a zároveň zlepšovat své fyzické schopnosti a dovednosti. Podařilo se udělat nový asfaltový povrch kolem školky a děti zde můžou malovat křídami, jezdit na koloběžkách atd..

V dřívější době byl problém se zatékáním do rovné střechy objektu školy. To bylo vyřešeno nástavbou bytových jednotek a sedlovou střechou. S novými obyvateli bytů nad školou se snažíme ve spolupráci s obcí nalézt optimální řešení situace při společném využívání chodníku u mateřské školy a při udržování čistoty. Patří sem i zákaz volného pobytu na zahradě školy, kam mohou jít pouze děti zapsané do mateřské školy, a to jen s učitelkou. Důvod je bezpečnostní a také chránící majetek. Letos před prázdninami nechala obec udělat nový povrch silnice i před školkou, a to od rohu zahrady až po výjezd u zrcadla a poštovních schránek.

V dřívější době byl problém se zatékáním do rovné střechy objektu školy. To bylo vyřešeno nástavbou bytových jednotek a sedlovou střechou. S novými obyvateli bytů nad školou se snažíme ve spolupráci s obcí nalézt optimální řešení situace při společném využívání chodníku u mateřské školy a při udržování čistoty. Patří sem i zákaz volného pobytu na zahradě školy, kam mohou jít pouze děti zapsané do mateřské školy, a to jen s učitelkou. Důvod je bezpečnostní a také chránící majetek. Obec nám nechala přistavět před hlavní vstup do budovy MŠ dřevěnou zastřešenou pergolu, čímž se vyřešilo krytí dětí i dospělých nejen před deštěm, ale hlavně v zimních měsících proti pádu rampouchů ze střešní nástavby školky. Podařilo se upravit esteticky záhonky před vstupem do budovy mateřské školy. Na školní zahradě pod okny přístavby jsme si letos zřídili zcela nové záhonky pro pěstování květin, bylin a užitkových rostlin s dětmi. Zbývá ještě k dořešení zlepšit vstup na druhou zahradu brankou přístupnou z pravého boku MŠ, vyměnit starý plot před hlavní budovou, využití vody k osvěžení venku ve velkém vedru (sprcha, mlžítko). To hlavní, co se nám v roce 2020 podařilo zajistit je nová MULTIDOTYKOVÁ INTERAKTIVNÍ TABULE pro výuku dětí.

 

Podmínky předškolního vzdělávání

 

Věcné vybavení :

 

V mateřské škole jsou nyní tři třídy s potřebným hygienickým zázemím a šatnami pro děti. Letos se nám sešlo celkem pouze 12 předškoláků, z nich má 1 dítě doporučený odklad školní docházky. Tyto děti a 10 dalších věkem nejstarších s nimi bude společně ve 3. oddělení Soviček ve velké třídě v 1. patře a na odpočinek si budou ve své třídě rozkládat matrace. Další 2. oddělení Medvídků je složené zatím z 22 dětí mladších, zhruba ve věku 3,5 – 4,5 roku. Třídu s hernou mají v přízemí, na odpočinek chodí do své stálé ložnice v 1. patře vpravo. Tato třída je složená jak z malých dětí, které vloni nastoupily do MŠ a chodily do nejmladšího oddělení, dále k nim bylo přiřazeno několik dětí nových věkově nejbližších a zůstaly v něm i 3 děti původní. A do nejmenšího 1. oddělení Lištiček bylo letos zapsáno zatím 17 nejmenších dětí ve věku od 2,5 – 3,5 let, z nich jsou 2 děti původní nejmladší. Tyto malé děti mají svoje působiště v přízemí v přístavbě. Letos tam budou mít znovu svoji ložnici a nemusí se tak na odpoledne spojovat se staršími dětmi. Toto umístění je vhodné zejména z důvodu menších prostor, je snáze přístupné malým dětem, odpovídá požární vyhlášce a v neposlední řadě tu mají děti pro své hry a činnosti větší pocit bezpečí a útulnosti, než v prostorách velkých tříd starších dětí.

V mateřské škole je dále školní kuchyně, ve které se vaří pro děti a personál mateřské školy a také pro Základní školu Mírová pod Kozákovem v Bělé, kde měla mateřská škola odloučené pracoviště = výdejnu školní jídelny. Ta je od 1. 9. 2009 součástí Základní školy Mírová pod Kozákovem. Obědy do Základní školy v Bělé dovážejí pracovníci Obce Mírová pod Kozákovem. Školní jídelna mateřské školy prošla v létě roku 2006 rekonstrukcí podle platných norem a zákonů. Protože zde ale není vybudován výtah, svačinu roznášejí kuchařky do všech 3. tříd osobně, ale na oběd se všechny děti scházejí ve 2. třídě v přízemí u Medvídků. Jsou rozdělené po jednotlivých třídách tak, aby se co nejméně potkávaly, což je v letošním roce 2020, vzhledem k záležitostem kolem nového typu koronaviru Covid 19 více než žádoucí. Oběd je rozdělen na dobu od 11:00 do 12:10 hodin.

Mateřská škola má dostačující prostory pro pohyb a hru dětí, tomu odpovídají i hygienická zařízení (WC, umývárny). Pro odpočinek dětí fungují dvě stálé ložnice a v oddělení Soviček se rozkládají matrace. Dětský nábytek, hygienická zařízení, vybavení na odpočinek i tělocvičné nářadí jsou bezpečnostně a zdravotně nezávadné a odpovídají antropometrickým požadavkům. Podle potřeby dochází k jejich doplnění nebo obměně, a to i z důvodu estetického. Byly zakoupeny 4 velké skříně na hygienické uložení matrací a lůžkovin., nové matrace na lehátka pro děti z 1. i 2. oddělení, nové mikro plyšové deky pro děti z 3. oddělení, nové froté ručníky, nová měkká sedací souprava pro odpočinek nejmenších dětí…

Třídy mateřské školy jsou vybavené dostatečným množstvím hraček a didaktických pomůcek, které jsou umístěné v dětem přístupném nábytku. Podle finančních možností a podle potřeb dochází k průběžnému obnovování herních koutků, k doplňování hraček, pomůcek i materiálu pro práci s dětmi. V dostatečném množství je zajišťována také odborná a dětská literatura.

Vzhledem k tomu, že jsou do mateřské školy přijímány podle situace i děti mladší tří let, jsou některé hračky a pomůcky uložené ve vyšší poloze nebo v uzavřené skříňce, případně je učitelky dají k dispozici dětem v době, kdy vědí, že nehrozí nebezpečí nebo úraz při jejich používání. Postupně je třeba vybavovat oddělení s takto malými dětmi dalšími vhodnými hračkami, didaktickými hrami a pomůckami, aby jim byly k dispozici podle jejich zájmu a ve prospěch jejich celkového rozvoje (cíle RVP PV). Pro zajištění správného sezení jsou doplňovány a obměňovány židličky a stoly se správnou výškou. Počet zařazených dětí mladších tří let do oddělení si zatím nevyžaduje pořízení přebalovacího pultu nebo nočníků – zatím přijímáme děti, které toto nepotřebují (garance míst v MŠ pro dvouleté od roku 2020 byla zrušena). Pro současné období by bylo vhodné snížení počtu dětí ve třídách obecně, o to více pak v oddělení, kde jsou děti mladší tří let. Jejich přijímání existuje delší dobu, a to proto, že počet dětí souvisí s normativním určováním rozpočtu ve školní jídelně, která je nedílnou součástí celé mateřské školy a má zásadní vliv na úvazky zaměstnanců v ŠJ, ale i na výši koeficientu naplněnosti tříd, ze kterého jdou nenárokové složky pro všechny zaměstnance MŠ. 

Na odpočinek dětí používáme plastová lehátka pro mladší děti a matrace pro předškoláky. Starší děti si potahují matraci svým vlastním napínacím prostěradlem a odpočívají kratší dobu buď v pyžamech, nebo ve svém uvolněném oděvu.

Poté si mohou kreslit, prohlížet knihy nebo mohou dostat klidnější práci zaměřenou na rozvoj vědomostí, dovedností, návyků potřebných v dalším životě, kterou nestihli udělat v dopoledních hodinách  – jde o samostatné plnění různých úkolů v oblasti grafomotoriky, rozvoje smyslové percepce, myšlenkových operací, postřehu, paměti i vlastní fantazie, rozvoje jazykových dovedností a jde též o vedení dětí ke spolupráci, k domlouvání se, k ohleduplnosti a k posilování volních vlastností. Děti, které neusnou se ale chovají tiše, aby se mohly děti, které to potřebují v klidu vyspat.

Zahrada u mateřské školy má vpředu spíše okrasný charakter, v zadní části slouží k pohybovému vyžití dětí. Jsou zde skluzavky, pískoviště, zabudovaná pružinová houpadla, houpačky hnízda, houpačky klasické, šplhací stěny, přechodové lávky, vláček, kreslící tabulová plocha, autíčko, dále malý les, lavičky a stoly s lavicemi. Na asfaltovou plochu je možné kreslit křídami. Máme k dispozici zahradní domek, respektive úložný prostor, ve kterém máme koloběžky a hračky na zahradu. Naše přání vybavit obě zahrady novými herními prvky se podařilo splnit ve větší míře na podzim roku 2013 a na jaře 2015. Při pobytu mladších dětí (2–3letých) učitelky sledují zajištění bezpečnosti a dostatečného pohybového a hracího vyžití dětí, kdy vybavení odpovídajícími pomůckami a doplňky ke hře musí průběžně zařizovat vedení mateřské školy podle potřeb dětí a podle zkušeností a připomínek pedagogů.

Vytápění školy se děje akumulačními kamny a celý provoz mateřské školy je na elektrickou energii. Akumulační kamna jsou původní (jen jedny nové ve I. oddělení) a rovněž tak i rozvody elektřiny. Ředitelství mateřské školy tuto situaci již projednávalo se starostou obce, protože jsou neustále častější a obtížnější opravy těchto systémů. Obec jako zřizovatel je obeznámena s tím, že rekonstrukci elektrických rozvodů bude třeba v budoucnu řešit.

 

 

Životospráva:

 

Mateřská škola má svou školní kuchyni, kde připravují pokrmy pro děti v mateřské škole a pro děti a zaměstnance Základní školy v Bělé. Zaměstnankyně školní jídelny sestavují dětem kvalitní jídelníček s pestrou, plnohodnotnou a vyváženou stravou. Přitom dodržují předepsané receptury a zdraví prospěšné technologie přípravy pokrmů. Snaží se o zařazování nových doporučovaných potravin. Pitný režim je zajištěn po celou dobu provozu mateřské školy. Děti mají denně k dispozici různé čaje, ovocné šťávy, vodu mimo nápojů k jídlům během dne. Mezi jídly jsou tříhodinové intervaly. Denní režim dává možnost přizpůsobit organizaci činností aktuálním potřebám a situacím. Pro pobyt venku a řádné pohybové vyžití dětí slouží nejen obě zahrady, ale také okolní prostředí s krásnou přírodou. Případný problém s kvalitou ovzduší řešíme umožněním dostatečného pohybu v interiérech mateřské školy.

Učitelky i ostatní zaměstnanci se chovají podle zásad zdravého životního stylu jako vzor dětem.

Dále máme na paměti přiměřené oblékání dětí vzhledem k povětrnostním podmínkám, každodenní pobyt venku i v horším počasí a důkladné větrání ve třídách.

Z důvodu stále se zhoršujícího stavu v oblasti pohybového vývoje dětí se snažíme provádět s dětmi denně pohybové chvilky, a protože má naše škola vhodné podmínky pro přirozený rozvoj pohybových schopností a dovedností v přírodním prostředí, pobýváme a provozujeme tyto aktivity v co nejvyšší míře venku. Využíváme nejen vybavení na zahradě a na hřišti, koloběžky, míče, švihadla, ale také přírodní terén v okolí mateřské školy (kmeny stromů na zemi, nízké stromy, pařezy, nerovný kopcovitý terén, menší skalky – vše s důsledným přihlédnutím k bezpečnosti dětí!).

Každým rokem absolvují nejstarší děti kurz seznamování se s pohybem ve vodě v bazéně v Turnově. Zde nám velmi pomáhá zřizovatel, který financuje za všechny děti kurzovné deseti lekcí a zajišťuje odvoz od bazénu objednaným autobusem. Záměrem tohoto kurzu je nejenom seznámit děti se základy plavecké techniky, ale naučit je hlavně adekvátní reakci na možnost nečekaného potopení hlavy hravou a zábavnou formou, aby děti měly radost z pohybu ve vodě a zároveň k ní měly zdravý respekt.

Letos chceme znovu nejstarším dětem nabídnout týdenní lyžařský výcvik na Kozákově s finančním zajištěním rodičů, protože vloni zaznamenal mimořádně dobrý ohlas.

 

Psychosociální podmínky:

 

Snahou ředitelství je vytvářet klidné prostředí, kde se případné problémy řeší vzájemnou informací a dohodou.

Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi je podporována vzájemná důvěra, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a solidarita.

Pro nově přijaté dítě máme zpracovaný adaptační režim, se kterým jsou seznámeni zákonní zástupci a dává možnost novým dětem zvykat si na mnohdy první odloučení od rodičů, na nové prostředí mateřské školy, na první kontakty s vrstevníky a na nové režimové momenty postupně, bez stresu a podle potřeb každého dítěte. Je zde nutná úzká součinnost zákonných zástupců s učitelkami.

Děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny s ohledem na věk, aby jim dobře rozuměly a mohly se jimi řídit.

Děti mají rovnocenné postavení a jsou vedené k chápání a k dodržování základních pravidel vzájemného soužití. Učí se správné vyváženosti osobní svobody a volnosti s ohledem na ostatní děti i dospělé.

Potřeby dětí jsou uspokojovány s ohledem na věk, na úroveň fyzických i psychických možností tak, aby nedocházelo k jejich přetěžování.

Pedagogický způsob vedení dětí se projevuje vstřícnou a empatickou komunikací učitele        s dětmi bez známek manipulace nebo násilí.

Svým působením a nabídkou činností, které odpovídají mentalitě a potřebám předškolního dítěte, podporují učitelky u dětí jejich aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování.

V hodnocení konkrétních projevů a výkonů dětí je učitel spravedlivý, podporuje děti v samostatných pokusech, vyhýbá se negativním slovním komentářům a snaží se o přiměřené pozitivní ocenění.

Učitel se programově věnuje prevenci patologických jevů a projevů šikany v chování dítěte.

 

 

Volné hry slouží dětem pro individuální výběr her, pomůcek a k využití prostředí třídy k vlastní a společné aktivitě dětí. Učitelka dá dětem dostatek prostoru, pomůcek a času k vlastní hře a má vždy připravenou nabídku aktivit v souvislosti s aktuálním podtématem. Učitelka může tuto dobu využít k případné individuální práci s dítětem dle jeho potřeb.

 

Pohybová chvilka slouží k potřebnému procvičení jednotlivých svalových částí těla, ke správnému dýchání, správnému držení těla a k ovládání pohybového aparátu. Má zároveň velmi kladný vliv na celou psychickou oblast každého jedince a na vytváření vzájemných vztahů mezi dětmi. Pohybová chvilka je zařazována denně v dopoledním programu.

 

Řízené činnosti jsou podle své náplně prováděné skupinově, jednotlivě nebo frontálně a vždy jde o to, upřednostňovat přímou aktivitu dětí. Je třeba promyslet metodiku – tj. motivaci, organizaci a prostředky, střídat činnosti, polohy, postoje, mít připravené pomůcky, materiál, zvážit možnost volby techniky a formátu. Učitelka musí být připravena na případnou změnu podle aktuální situace a zároveň mít na zřeteli všechny důležité aspekty, tj. věkovou skladbu a počet dětí, individuální a specifické zvláštnosti, potřeby dětí, úroveň poznatků i dovedností v té které oblasti, zájmy dětí, sledovaný úkol, cíl, výstupy.

V náplni činnosti má učitelka připravené aktivity, které akceptují všech pět vzdělávacích oblastí RVP + KOVy.

 

Pobyt venku slouží k dostatečnému pohybovému vyžití dětí, k rozvíjení všech pohybových dovedností, vědomostí a návyků, k poznávání okolí, přírody i její ochrany, života lidí a světa celkově. Pobyt venku přispívá k uvědomování si všech bezpečnostních pravidel při pohybu mimo budovu MŠ a k jejich užívání a fixování. Při pobytu venku jsou dodržována bezpečností pravidla – viz Bezpečnost a ochrana zdraví dětí v mateřské škole.

 

Oběd a příprava na odpočinek: oběd probíhá ve II. oddělení. Každá třída dětí obědvá postupně zvlášť, polévku nalévá u jednotlivých stolečků kuchařka, druhé jídlo nejmenším z počátku přinese kuchařka nebo učitelka a starší děti si další chod zkouší přinést samy. Samostatně si mohou dojít pro přidání jídla, použité nádobí odnáší dítě samo na určený stolek, nejmenším opět pomáhá učitelka. Starší děti z II. oddělení Medvídků již ve II. pololetí zkoušejí jíst příborem. Děti z III. oddělení Soviček chodí na oběd později, kdy mladší děti s jídlem končí a odcházejí do ložnice. Dětem z III. oddělení nalévají polévku kuchařky. Talíře po polévce si odnášejí děti samy. I pro další jídlo a případný přídavek si chodí děti samy a rovněž tak si odnášejí nádobí po dalším chodu. Po obědě provádějí všechny děti hygienu a čistí si zuby. V 1. pololetí roku 2020/2021 bude zatím z důvodu zvýšených hygienických a epidemiologických nařízení čištění zubů pozastaveno. Poté odcházejí děti do ložnic, kde se samostatně převlékají, nejmladším dětem pomáhají učitelky. Děti, které po obědě odcházejí domů, si u stolečků v oddělení hrají pod dozorem učitelky z ranní služby, případně čekají na rodiče v ložnici u učitelky v odpolední službě.

V době odpočinku jsou děti v klidu na lůžku. Nejstarší děti na matracích mohou vstát dříve, pokud dokáží být v klidu a nerušit přitom ještě spící děti, mohou si kreslit, prohlížet knihy nebo má pro ně učitelka připravenou činnost zaměřenou na rozvíjení potřebných vědomostí, dovedností a návyků v tomto věku, kterou nestihly dodělat v dopoledních hodinách, popřípadě provádí individuální práci podle potřeby dítěte. Dítě plní zadaný úkol samostatně, často formou metodického listu (grafomotorika, myšlenkové operace, smyslová percepce, manipulační činnosti, jazykové dovednosti…).

 

 

 

Odpolední činnosti začínají po probuzení, hygieně, oblečení, úklidu matrací, svačině

a přechodu dětí do svých oddělení. Poté následuje vlastní volba her dětmi, popřípadě nutná individuální práce s dítětem na základě zjištěných výchovně vzdělávacích potřeb.

Odpoledne jsou děti v  oddělení Lištiček do 15,30 a pak jsou převáděné do oddělení Medvídků, kde se k nim přidají v 16,00 hodin i zbylé děti z oddělení Soviček a tam je přebírá paní učitelka, která má ten den konečnou službu do 16, 30 hodin a zavírá mateřskou školu. Rodiče nebo jimi pověření zákonní zástupci jsou povinni si děti vyzvednout včas tak, aby mohla být MŠ zakódována v 16,30 hodin!!!

 

Organizace vzdělávání

Mateřská škola má tři třídy: 1.třída Lištičky 2,5 – 3,5 roku = počet 17

                                            2.třída Medvídci, děti od 3,5 – 4,5 let = 22 dětí,

                                            3.třída předškoláci a děti starší = 22 dětí.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace:

  1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy.
  2. Dítě, které dovrší k 31. 08. stávajícího roku věku čtyř let s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy.
  3. Dítě, které k 31. 01. následujícího roku dovrší věku tří let, má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy a v MŠ se vzdělává starší sourozenec.
  4. Dítě, které k 31. 01. následujícího roku dovrší věku tří let, má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové MŠ.
  5. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem mimo školský obvod spádové mateřské školy.
  6. Dítě, které dosáhne věku tří let do 31. 01. následujícího roku a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy a v MŠ se vzdělává sourozenec.
  7. Dítě, které dosáhne věku tří let do 31. 03. následujícího roku a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy.

 

Podle možností a počtu dětí jsou dále přijímány děti mladší tří let, tedy takové, které uvedeného věku dosáhnou v průběhu školního roku. S rodiči těchto dětí je domluvený nástup do MŠ s ohledem na jejich věk tak, aby pobyt dítěte byl přínosný pro něho samotné a zároveň pro celý kolektiv dětí v oddělení (jde o sociální a emoční připravenost dítěte). Stále platí, že pedagogové musí plnit svůj ŠVP a TVP – přijaté dítě má být schopno přijímat a plnit dané cíle a dosahovat stanovených výstupů podle RVP PV, a to je třeba mít při jejich přijímání na zřeteli. Podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let jsou uvedeny v samostatné kapitole ŠVP.

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd podle věku předpokládá uplatnění specifických metod

a forem práce s předškolními dětmi.

V  I. oddělení u nejmladších dětí musí učitelka kromě velké dávky citlivého přístupu k dětem a k jejich individuálním potřebám při adaptaci zvažovat především hravé formy práce při vedení a rozvíjení dětí. Neméně důležité jsou organizační formy a jejich střídání, promyšlený výchovně vzdělávací záměr s motivací a prostředky k jeho naplňování. V tomto oddělení máme podle situace zařazené i děti méně než tříleté.  

Třídy nemají speciální zaměření, jsou to běžné třídy. Podle zájmu učitelek je však možné zaměření provést, samozřejmě vždy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učitelky si připravují program pro děti na týden, vybírají si z TVP podtémata, tedy okruhy činností a konkrétní aktivity společně koordinují, promýšlejí metodiku, prostředky, organizaci, materiály a techniky. Při opakujících se námětech dochází k obměně a do jisté míry ke ztížení úkolů a činností ( jde o doplnění námětu o další podrobnosti a o jeho fixaci).

Od 1.září 2012 jsou součástí ŠVP a TVP Konkretizované očekávané výstupy (KOVy), které stanovují minimální úroveň znalostí a dovedností (výstupy), kterých by měly děti dosáhnout při vstupu do základního vzdělávání – jejich naplňování zaznamenáváme v každém oddělení průběžně během školního roku. Učitelkám v MŠ slouží KOVy k volbě činností, prostředků a metod při naplňování vzdělávacích cílů RVP PV- učitelka musí mít tedy stále na paměti, že TVP vychází ze ŠVP a ten z RVP PV. Svým výchovně vzdělávacím působením učitelky rozvíjejí děti celkově s ohledem na možnosti a schopnosti dětí v určitém věku = specifické zvláštnosti dětí předškolního věku. S tím dále souvisí každodenní úzká spolupráce učitelek, neustálé pozorování dětí a vnímání toho, co, kdy a jak se jim daří, či nedaří a hledání cest, jak vést děti k radosti z poznávání nového a k úspěchu.  

Mezi mimoškolní akce patří návštěva divadelních představení v Turnově, seznamování s vodou v bazéně v Turnově a kurz lyžování pro nejstarší děti. Dramatická, hudební a další představení se ponejvíce dějí přímo v MŠ pro všechny děti v rámci výchovně vzdělávacího programu. Pravidelně absolvujeme dvakrát ročně se staršími dětmi lekci dopravní výuky na dopravním hřišti v Turnově. V mateřské škole pořádáme pro naše děti maškarní karnevaly v odděleních, besídky pro rodiče a pro seniory v DPS v Bělé, odpoledne vyrábění s rodiči (dílničky). Na konci školního roku jedeme se všemi dětmi na výlet.

 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření, aby došlo k naplnění jejich vzdělávacích možností. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti společné, u dětí se SVP budou pedagogové do svých strategií zahrnovat podpůrná opatření, která se dělí na 5 stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola sama i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Od druhého stupně lze podpůrná opatření uplatnit pouze s doporučením ŠPZ.

Pedagogové využívají k volbě a využívání podpůrných opatření následujících diagnostických metod:

průběžné i cílené pozorování, rozhovory s dítětem, prověřování průběhu i výsledků projevu dítěte, analýza procesů, výkonů a výsledků činností dítěte, rozhovory se zákonnými zástupci dítěte, případně konzultace s odborně způsobilým pracovníkem.

 

Mezi podpůrná opatření prvního stupně, která budeme uplatňovat v PLPP, patří:

 

 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

 

Mateřská škola vede výchovně vzdělávací proces tak, aby docházelo k odpovídajícímu rozvoji dítěte  a zároveň umožňuje rozvíjení různých druhů nadání, která u dítěte zaznamená.

Mateřská škola zajistí stanovení podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory:

 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let. Rámcové cíle a záměry vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou let. Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Dvouleté dítě poznává všemi smysly, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v čase a v prostoru, žije přítomností a situacemi, které ho naplňují. V pohybu je méně obratné, proti starším dětem má výrazně méně zkušeností, takže rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.

Zařazení do mateřské školy bývá pro něho nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Učitel zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodičů, je jistotou a oporou dítěte při adaptování se na život v novém prostředí.

 

Dvouleté dítě se nejvíce učí:

 

Dítě ve věku dvou až tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než dítě starší. Potřebuje stálý denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

 

V mateřské škole jsou zajištěny následující podmínky pro vzdělávání v této kategorii:

 

* dostatek podnětných a bezpečných hraček a pomůcek

* ve věkově homogenní třídě dvouletých dětí je více zavřených, dostatečně zabezpečených

   skříněk k ukládání hraček a pomůcek

* v heterogenní třídě jsou jiným způsobem znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty

   a ve třídě nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček

   i pomůcek

* prostředí je upraveno pro dostatečný volný pohyb a hru dětí, aby umožňovalo variabilitu

   v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku

* mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte

* šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické

   potřeby

* je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (pravidelnost, dostatek času

   pro činnost, úprava času stravování, dostatečný odpočinek)

* vytvoření podmínek pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami

* dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty

* vzdělávací činnosti jsou organizovány v menších skupinkách či individuálně podle potřeby

   a volby dětí

* počet učitelek odpovídá počtu zařazených dětí mladších tří let a celkovému počtu dětí ve

   třídě, případně je k dispozici další odborně způsobilý pracovník

* překrývání učitelek se děje v možné míře s ohledem na zajištění služeb a provozu

* učitel uplatňuje laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá

* v MŠ jsou aktivně podporovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře ve

   spolupráci s rodinou

 

 

 

 

Řízení mateřské školy:

 

Zaměstnanci mateřské školy mají své povinnosti a úkoly zapsané v náplni svých prací.

Informace získávají zaměstnanci na provozních a pedagogických poradách, aktuálně přímo při provozu mateřské školy a ředitelka je vedena snahou o co nejlepší spolupráci mezi všemi zaměstnanci mateřské školy. Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními v týmu, případně jsou doplněny nebo zohledněny připomínky rodičů.

 

Dále probíhají:

- každodenní kratší rozhovory o výchovně vzdělávacím působení učitelek a rovněž o  provozních záležitostech

- společné diskuze a analýzy výsledů pedagogického působení, které vedou k určení další

  cesty v pedagogické práci učitelky (uvědomění si zpětné vazby)

- hospitace s rozbory a okamžité řešení situací nebo promyšlení dalších kroků

- každodenní procházení odděleními, případně zachycení komunikace pedagogů s dětmi

  ve hře, při přípravě pomůcek, při jednání se zákonnými zástupci

- sledování výběru seminářů k sebevzdělávání

- každodenní předávání informací s provozními zaměstnanci a dohoda na řešení situací

- vedení jednání v průběhu roku se zřizovatelem – se starostou a s ostatními pracovníky

  Obecního úřadu

- jednání a řešení záležitostí s pracovníky školství v obci III Turnov

- spolupráce a vedení jednání s dalšími institucemi: Základní škola Bělá, logoped – Dr. Jana

  Vobořilová, Mgr. Helena Vacková, pracovníci PPP Semily, pediatři, zaměstnanci KCT

  Turnov, zaměstnanci Penzionu pro seniory v Bělé, se vzdělávacími organizacemi pro DVPP

   = VCT Turnov, NIDV Liberec, CVLK Liberec, TANDEM Doc. Jenčkové, popřípadě další.

 

 

Spoluúčast rodičů:

 

Kvalitní spolupráce se zákonnými zástupci dětí, která je založená na vzájemné důvěře, otevřenosti, porozumění a respektu, je nezbytná pro úspěšné společné působení na dítě. Učitelky musí vynaložit nemalé úsilí v navazování kontaktu s rodiči, musí být vybavené dostatečnými znalostmi o dětech, taktním jednáním a především skutečným zájmem o dítě a láskou k němu. Snažíme se navazovat, rozvíjet a zlepšovat vztahy s rodiči dětí kromě běžných denních setkání také při netradičních akcích pro děti a rodiče (společná odpoledne vyrábění během roku, vystoupení dětí pro rodiče, …), kdy jsou rozhovory více neformální a prostředí je známé.

Význam dobré a fungující spolupráce s rodiči bude ještě výraznější v souvislosti se zařazováním dětí od dvou let a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných mateřských škol. Všichni zaměstnanci školy dbají o ochranu soukromí dětí, případně o ochranu důvěrných informací o dětech.

Rodičům je umožněno podílet se na dění v mateřské škole, jsou pravidelně informováni o akcích s dětmi a pro děti. Individuální pokroky a případné problémy v rozvíjení jejich dítěte  jsou jim sdělovány diskrétně, aby bylo možné se domluvit na dalším společném postupu.

 

 

 

Personální zajištění:

 

 

 1.oddělení LIŠTIČKY - paní učitelka Iveta Fišarová / 1,00 úv./

                                      paní učitelka Bc. Nikol Červinková  / 1,00 úv./

                                    

 2.oddělení MEDVÍDCI - paní učitelka Iveta Macháčková /1,00 úv./

                                        paní učitelka Ivana Ramešová / 1,00 úv./

                                        

 3.oddělení SOVIČKY -  paní ředitelka Alena Najmanová /u dětí 0,50 úv. + 0,50úv.administr./

                                    a paní učitelka Bc. Eva Krejcarová / 1,00 úv./

 

Všechny paní učitelky i paní ředitelka se pravidelně střídají v ranních a odpoledních službách.

                                                                                                                

Ředitelka nemá při týdenním úvazku 15 hodin přímé práce u dětí žádnou vycházku, pouze v nepřítomnosti některé z učitelek ji může při pobytu venku zastoupit. Bezpečnost dětí při pobytu venku je zajištěna tak, aby jedna učitelka neměla více jak 20 dětí a paní učitelka s dětmi méně než tříletými nepřekročila limit 12 dětí na učitelku. Toto je řešeno spojováním dětí, děti nad počet 20 jsou předávány do II. oddělení ke 2 stálým učitelkám na třídu, dále je přihlédnuto ke skladbě dětí.

 

 

Vlastní hodnocení mateřské školy (autoevaluace)

 

Oblasti autoevaluace            Metodiky a techniky                     Časový plán   Odpovědnost

 

1/.Podmínky vzdělávání         * prohlídka školy                           * 2.9.2019          ředitelka         

                                        ** konzultace se                           **28.8.2019,7.11. ředitelka

                                        zaměstnanci                                16.1.,2.4,11.6.2020

 

2/. ŠVP

* podtémata                       * rozbory                                     * 1 x za 2 měsíce ředitelka +                                                                                                  učitelky na pg.poradách 

  TVP                                  nová učitelka písemně                    v průběhu šk. roku                                                                                                              I.Ramešová                                         

 doplnění TVP                       v průběhu šk.roku                          N.Červinková

 

** KOVy                              ** nově zapsat                            ** v průběhu šk.roku                                                                                                           N.Červinková                                                                                                                    I. Ramešová

 

3/. Dokumentace

*Školní řád                             * aktualizace a konzultace                 * 28.8 .2019  ředitelka 

                                                       s učitelkami  (+,-)                 + učitelky                                                     

 

** Záznamy o dětech               **návrhy řešení problémů                   **pg.porady   ředitelka

                                                                                                                   +učitelky

 

4/. Průběh vzdělávání            

* nová učitelka                       * rozbory příprav,tém.a podt.               *pg.porady    ředitelka +                                                                                                                       učitelky

                                                  návrhy řešení                              7.11.2019        

                                                                                                 16.1,2.4.,11.6.2020

**Šetření dětí                         ** návrhy šetření, OŠD                       **leden,únor 2020 ředitelka

                                                                                                                         + učitelky

                                                                                                                                                                                                                                                          

5/.Kultura a klima prostředí  

* vybavenost                          * sledování, inspirace, obnova           *srpen 2019,    ředitelka

                                                                                               listopad 2019,

                                                                                               březen 2020   +učitelky

 

**atmosféra na pracovišti         ** vzájemná komunikace,                  **22.11.2019,    ředitelka

                                               společné řešení situací                    4.2.2020,

                                                                                                 14.5.2020

 

 

6/.Řízení školy                      

* Komunikace, informace        * rozhovory, porady                           * pg.porady       ředitelka

                                           hospitace, spolupráce

 

 

 

Charakteristika vzdělávacího programu a vzdělávací obsah

Hlavní myšlenku programu obsahuje motto:

„…Pro dítě je každá minuta cenná, neboť neustále přechází z nižší úrovně na vyšší. Díky tomuto neustálému růstu ho fascinuje vše, co přispívá k jeho rozvoji, a nicotné činnosti ho jednoduše nezajímají.“

Montessori, M.: Tajuplné dětství, Nakladatelství světových pedagogických směrů, Praha 1998, s. 76 – 77.

 

Školní vzdělávací program Mateřské školy Mírová pod Kozákovem vychází z Rámcového vzdělávacího programu, a tím jsou stanoveny též vzdělávací rámcové cíle:.

  1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  3. získávání osobnostní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samosttná osobnost působící na své okolí

K těmto cílům je směřováno působení zejména pedagogických pracovníků, tj. vytvářením vstřícného, estetického a podnětného prostředí dávat dětem příležitost hrát si, samostatně a tvořivě jednat, rozhodovat se a řešit praktické úkoly, rozvíjet komunikativní dovednosti a objevovat krásu slova, rozvíjet dle individuálních potřeb, schopností a dovedností fyzickou, psychickou a sociální stránku jeho osobnosti, postupně vnímat a respektovat pravidla soužití, snažit se naslouchat druhým a soucítit s nimi, podněcovat dětskou zvídavost, činorodost a touhu po objevování nového.

Ve svém konání nesmí pedagogové zapomínat na úzkou spolupráci se zákonnými zástupci, aby bylo možné co nejlépe porozumět každému dítěti. Tím vším pomáhají pedagogové dětem získávat potřebný pocit lásky, bezpečí, jistoty a svobody.

Školní vzdělávací program vychází z přirozeného chodu života lidí během školního roku, tzn. že základem jsou roční období jako hlavní tématické okruhy:

Barevný podzim

Bílá zima

Zelené jaro

Zlaté léto

K těmto hlavním okruhům pak byla vytvořena témata a podtémata jako integrované bloky. V tématech se odráží jednak roční období se svými charakteristickými rysy a dále jsou zde zahrnuty též další běžné situace, skutečnosti a tradice v průběhu života během školního roku v mateřské škole. Již z názvu témat a podtémat je zřejmé, že některá jsou časově omezená, ale většina se může v různých obměnách a ztíženějších formách objevovat v průběhu roku, nebo se mohou spojovat, neboť se vzájemně prolínají. Větší množství podtémat bylo ponecháno z důvodu většího výběru pro věkovou skladbu dětí a na základě zájmu učitelek. Struktura Školního vzdělávacího programu je stejná pro všechna oddělení mateřské školy, učitelky si však na základě znalostí dětí a jejich skladby vybírají a rozpracovávají podtémata do třídních vzdělávacích programů a připravují se vždy na svou týdenní výchovně vzdělávací práci.

V přípravě na týden si učitelka promyslí, jaké konkrétní činnosti v souladu s podtématem dětem nabídne, jakých dílčích cílů ze všech pěti vzdělávacích oblastí se tím snaží dosáhnout a jaké výstupy mají děti získat. Uvede konkrétní prostředky (aktivity, hry, písně, básně, cvičení, knihy, metodické materiály) a metody, popř. organizaci, které uplatní.

Během svého pedagogického působení učitelka průběžně děti hodnotí a diagnostikuje, tj. na základě rozhovorů, pozorování dětí při hře, vyplňování metodických listů, individuální práce s dětmi atd. si zaznamenává výsledky svého šetření u jednotlivých dětí i u skupiny dětí. Tyto postřehy jsou pro učitelku výchozí při stanovení svého dalšího působení a vedení dětí. Záznamy o vývoji dítěte jsou v každém oddělení různé.

Zápisy do třídních knih provádějí učitelky denně dohodnutým způsobem.

Charakteristika bloků

Částečná stručná charakteristika bloků (témat a podtémat) je uvedena přímo v závorce u podtémat.

Podrobnější charakteristika bloků:

 

I. OKRUH – Barevný podzim

Téma: Těším se do školky – souvisí s adaptací dítěte na nové prostředí, lidi, vrstevníky, na respektování pravidel soužití, učí se postupně činnosti během dne, uvědomuje si postupně své vztahy doma i v mateřské škole.

Podtémata: Nová setkávání a poznávání dítě se postupně učí uvědomovat si samo sebe, své tělo v novém prostředí, seznamuje se s prostředím, s lidmi kolem, se svými vrstevníky, v praktickém životě především hrou poznává a postupně si vytváří vztahy k prostředí, k hračkám, k osobám kolem sebe, zkouší si společnou hru, spolupráci, pomoc a komunikaci, poprvé je na ně kladen požadavek po samostatnosti a sebeovládání, prožívá společné radosti i problémy a jejich řešení, je vedené ke komunikaci, poznává okolí všemi smysly a může se projevit v estetických činnostech.

Orientace ve školce a v jejím okolí – dítě se postupně seznamuje s prostory MŠ, s názvy a funkcí místností a získává povědomí, kdo a co kam patří, postupně se učí respektovat režimové momenty a chápat pokyny učitelky, zdokonaluje své poznatky i fyzickou zdatnost při využívání pomůcek v MŠ a při vycházkách do okolí. Rozvíjí vyjadřovací schopnosti, získává vztah k lidem a okolnímu prostředí, které se učí ochraňovat a také dbát na svou bezpečnost.

Postupně je vedené k vnímání své sounáležitosti s místem, kde žije, k vnímání krásy prostředí a zdokonaluje svou zručnost při manipulaci s předměty kolem.

Co děláme celý den – dítě se začleňuje do společného života v MŠ se svými vrstevníky, zkouší spolupráci a toleranci při činnostech, zkouší se domlouvat mezi sebou, respektovat daná pravidla ve hře i obecně při akcích mimo školku. Postupně začíná vnímat a rozlišovat časové pojmy při konkrétních činnostech a u starších dětí očekáváme přesnější vnímání a orientaci v časových i v prostorových situacích.

Já a můj domov – dítě upevňuje svůj citový vztah ke své rodině, je vedené k uvědomování si fungování vztahů v rodině i její struktury, posiluje své vědomí sounáležitosti ve své rodině s ostatními a jak i ono může přispívat k fungování svého domova, jak může pomáhat, jak je dobré svou rodinu chránit a být ohleduplný k ostatním. Využívat vhodných dramatických etud, literárních příběhů, písní, básní a posilovat u dětí pocity radosti ze života se svými blízkými.

Téma: Podzim přichází – souvisí s poznáváním charakteristických rysů příznačných pro podzimní období ve volné přírodě, v prostředí lidí i zvířat a objevuje se zde i blok činností související s pohybem dětí mimo domov, tedy s dopravou a bezpečným pohybem na ulici, ve městě a na vesnici.

Podtémata: Babí léto a podzimní mraky – vedení dětí k vnímání proměn počasí, pojmenovávat nové jevy, upřesňování smyslového vnímání při pozorování přírodních jevů, podněcování vlastní fantazie v estetických činnostech, všímání si péče o své zdraví.

Malíř podzim – děti pozorují přímo postupné změny v podzimní přírodě, vnímají její krásu a zkoušejí ji zachytit v různých činnostech, objevují různé materiály, techniky a zdokonalují svou motoriku. Zároveň sledují a blíže poznávají rostliny v různých prostředích, části rostlin i vhodnou péči o ně. Apel zde je kladen především na vlastní manipulaci a přímé zážitky.

To je práce na zahrádce – podtéma souvisí s předchozím i následujícím a opírá se především o přímé pozorování a konkrétní bezpečnou manipulaci dětí na zahradě s dětským nebo skutečným nářadím a náčiním, při kterých děti přímo poznávají práci lidí na zahradě, na poli, v lese. Děti se učí vzájemně se tolerovat a pomáhat si, rozšiřují si jazykové schopnosti, posilují své citové a volní vlastnosti a zároveň zvyšují tělesnou zdatnost a pohybovou dovednost.

Dary podzimu – v přímém pozorování a činnostech jsou děti vedené k poznávání a užívání názvů plodů, jejich využívání a významem pro člověka, jsou vedené k postupnému významu termínu ekosystému, zdokonalují své manuální dovednosti a získávají poznatky o nebezpečných plodinách. Při pohybu v přírodním terénu zvyšují tělesnou zdatnost a poznávají klady i zápory v působení člověka na přírodu.

Okolí a výlety děti se postupně seznamují se svým bezpečným pohybem po ulici a po silnici, pozorují rozdíly na vesnici a ve městě, poznávají druhy dopravních prostředků a jejich funkci, seznamují se se zásadami pravidel bezpečného pohybu v dopravních situacích, rozšiřují znalosti barev a učí se vzájemné ohleduplnosti a pomoci.

Vlaštovičko, leť! – v tomto širokém bloku děti postupně získávají poznatky o zvířatech domácích i volně žijících, učí se jejich názvy a základní charakteristiky, poznávají užitek i nebezpečí pro člověka, péči lidí o ně. Zdokonalují smyslové vnímání při pozorování zvířat a v hrách o nich a na ně a postupně nabývají vědomí o tom, že lze žít v souznění s živou i neživou přírodou.

Téma: Hrajeme si s předměty – souvisí s postupným a celkovým seznamováním dětí s různými předměty v přímém prostředí v mateřské škole i v okolí, s možnostmi jejich využití ve hře a při manipulaci s nimi. Dále půjde o získávání povědomí o tom, že konání člověka může být prospěšné, ale i škodlivé.

Podtémata: Každá věc má své jméno – děti se seznamují s názvy předmětů kolem sebe, zjišťují společné znaky a příslušnost do kategorií, při hře se postupně učí chápat pojmy v prostorovém umístění, uplatňují myšlenkové operace, paměť, soustředění a také rozvíjejí samostatnost v plnění úkolů.

Hádej, jaké to je? – souvisí úzce s předchozím podtématem, při experimentování a manipulaci s předměty rozšiřují děti svou slovní zásobu zejména o přídavná jména a poznávají, jakým způsobem lze využít vlastnosti předmětů a materiálů, jak bezpečně s předměty zacházet, jak spolupracovat s ostatními. Při manipulaci rozvíjejí motoriku a smyslovou percepci.

Přírodniny, to nás baví – při vycházkách ve volné přírodě vést děti k poznávání široké škály přírodního materiálu, jeho vlastností a využití tohoto materiálu při zhotovování výrobků samostatně nebo ve skupině. Umožňování prožívání radostných okamžiků ze společné práce, z objevování logických pochodů v přírodě a z chápání zákonitostí v přírodě.

Umíme se chovat v přírodě – má trvalejší ráz v průběhu celého roku. Děti postupně získávají povědomí o svém správném chování ve volné přírodě a jsou vedené k postupnému vnímání sebe jako součásti přírody – člověk může přírodu využívat, chránit, ale i jí škodit. Využívání vhodných ekologických pořadů a společných řešení problematických situací při pozorování přírody.

Papírové čarohrátky – při manipulaci s papírem poznávání jeho vlastností i možnosti zpracování, zlepšování slovní zásoby a jazykové obratnosti, hrubé i jemné motoriky, vlastností soustředění a paměti při práci dle návodu. Vedení dětí k bezpečné práci při zhotovování výrobků.

Moje hračky a můj koutek – děti s postupně vedou k uvědomění si svého místa mezi ostatními dětmi, poznávají možnosti prosazování svých zájmů po dohodě s ostatními, pokouší se o sebehodnocení a sebeovládání, pomocí vztahu ke své hračce jsou vedené i k vnímání ostatních, poznávají radost při půjčování hračky, popř. při zhotovení dárku ostatním, postupně se učí správnému zacházení s hračkami, s jejich místem a materiálem.

 

 

II. OKRUH – Bílá zima

Téma: Co nám říká obloha – souvisí se změnami počasí v zimním období, s možnostmi hrového a pohybového vyžití dětí na sněhu, s charakteristikou života zvířat domácích   i volně žijících a vlivu člověka na jejich život.

Podtémata: Jak kouzlí zima – přímým pozorováním všemi smysly zjišťují děti rozdíly v proměnách počasí, poznávají nové jevy a pojmy, na základě pozorování se snaží podle vlastní fantazie vyjádřit své pocity z vnímání proměny krajiny v tomto ročním období.

Sníh nás studí, ale láká – při vlastním pozorování a pokusech zjišťovat vlastnosti sněhu, ledu, jejich využití ke hře, vést děti k bezpečnému pohybu na kluzkém povrchu, dostatečně využívat přírodních podmínek k pestrým pohybovým i estetickým činnostem, vedení dětí k ohleduplnosti vůči ostatním a ke schopnosti domlouvat se na společné hře.

Život zvířat a ptáků v zimě – vzbuzování a pěstování citlivého vztahu dětí ke zvířatům v zimním období v souvislosti s těžkými podmínkami života, vnímání rozdílů u domácích a volně žijících a vedení děti k vědomí možné lidské pomoci těmto tvorům - podporování vlastních návrhů a praktických činností týkajících se pomoci zvířatům, společné řešení problémových situací, domluva, pociťování sounáležitosti s přírodou a s ostatními dětmi.

Téma: Advent – souvisí přímo s tímto obdobím, s tradičními zvyky a s důrazem na  posilování citových vztahů mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a dospělými známými  i neznámými (opuštěný člověk). Zároveň v tomto tématu budeme děti seznamovat s prací lidí kolem nás a s užitečností každé práce ve prospěch lidí.

Podtémata: Svatý Martin, Barbora a Mikuláš – děti se seznamují s tradičními zvyky a pranostikami v souvislosti s uvedenými jmény, vytvářejí tradiční výrobky a postupně si budují vztahy k našim tradicím.

Vánoce přicházejí – rozšiřují okruhy poznání dětí o další tradice, nové termíny, rozvíjení estetického cítění při společném vyzdobování a zhotovování dekorativních předmětů, ovlivňování rozvoje komunikativních dovedností a jazykové obratnosti, zdokonalování jemné motoriky, poznávání nových materiálů, technik při vlastním experimentování.

Máme se rádi doma i ve školce - postupné vnímání, přijímání a také vedení ke schopnosti dávání ostatním něčeho pěkného a pro radost - jde především o citové působení na děti a probouzení u nich pocitů sounáležitosti s vlastní rodinou, soucítit s ostatními a tak přispívat k  vytváření hodnotového žebříčku.

Vánoční voňavé chystánky – promýšlíme pestrou škálu nabídky pro činnosti dětí, kdy rozvíjíme motoriku, tvořivost, smyslové vnímání, spolupráci a citové vztahy s okolím, poznávání skutečné práce dospělých a pracovních postupů, vlastnosti materiálů a jejich využití, náčiní a nářadí a bezpečné manipulace. Prožívání radosti při chystání drobností pro známé i pro opuštěné spoluobčany.  

Šikovné ruce dospělých – postupné seznamování dětí s různými druhy zaměstnání a s jejich významem v životě lidí - hodnota lidské práce, při konkrétních činnostech pozor na bezpečnost, objevování nových pojmů, vnímání časové posloupnosti v pracovním procesu,vysvětlování vlastních zkušeností a hledání různých forem spolupráce, uvědomování si vlastností materiálu a jeho využití.

Téma: Lidské tělo – souvisí se seznamováním dětí s částmi lidského těla, s jeho orgány a funkcí orgánů, s postupným uvědomováním si nutné péče o své tělo a o celkovou životosprávu.

Podtémata: To jsem já – pozorování a poznávání lidského těla, jeho částí, názvů, funkcí, chápání rozdílů mezi lidmi po stránce pohlaví i lidské rasy, uvědomování si možností pohybu lidského těla a souvislostí ve fungování. Poznávání funkcí též pomocí všech smyslů, zachycování lidské postavy.

My se chřipky nebojíme – vedení dětí k péči o zdravý způsob života, tj. v oblasti stravy, naplnění pohybových potřeb, poznávání kladného vlivu otužování na zdraví lidí a možnosti v dětském věku, postupně nabývat vědomí o hodnotě zdraví v životě, radostné prožívání oproti nevhodným např. agresivním způsobům jednání a chování se k druhým, dodržování zásad při ochraně zdraví, využívání příběhů literárních a hraných scének, vlastní příklad.

Téma: Pohádkový čas – souvisí se získáváním zkušeností a poznatků s kouzelným světem pohádek a pohádkových hrdinů, pomáhá vlastní seberealizaci a vyjadřování vlastních přání a myšlenek, rozvíjí jazykové dovednosti po všech stránkách a vede k obohacení citového prožívání dětí a k estetickému ztvárnění představ.

                 Podtémata: Černá hodinka s pohádkou – děti se učí vnímat a chápat dobro a zlo,                      vlastními slovy se pokoušejí hodnotit situaci a hlavní hrdiny, rozvíjejí slovní zásobu                        a samostatné vyjadřování, vhodnou formou se seznamují s rozdílem mezi prózou                          a poezií a ve skutečnosti mají možnost poznávat a tvořit své příběhy nebo básně (s                      pomocí učitelky).

Povídám a hraji pohádku – děti jsou motivované k vlastním pokusům o dramatizaci pohádkových příběhů i skutečných situací, rozvíjejí své dovednosti a nápaditost v přípravě rekvizit a stavbě scény, přirozeně rozvíjejí své schopnosti spolupracovat a být ohleduplný k ostatním, plně využívají jazykových dovedností a dalších výrazových prostředků při komunikaci,zdokonalují pohybové vyjadřování, postupně nabývají vědomostí o časové posloupnosti děje.

Umíme se chovat v divadle – při konkrétní návštěvě divadelních představení poznávají děti prostředí, svátečnost chvíle, učí se správnému chování v netradičním prostředí, vnímají krásu divadla i viděného představení, vnímají krásu mluveného slova - ty samé zážitky zkoušíme dětem zprostředkovávat při předvádění scének a dětských hrách s loutkami, maňásky, v kostýmech atd. Zároveň se toto podtéma týká celkového vedení dětí k vhodnému chování na veřejnosti a uvědomování si určitých pravidel - v autobuse, v obchodě, v muzeu, na zámku atp.

Čas masek a karnevalů – společným zapojením do přípravy karnevalu nebo jiných her spojených s maskami rozvíjíme rukodělné a estetické dovednosti dětí, jejich fantazii i schopnost samostatného projevu pohybového i slovního, umožňujeme dětem vyjádřit své pocity a myšlenky vstupem do role.   

Kniha je můj přítel – vedení dětí ke kladnému vztahu ke knize a k chápání knihy jako přítele, k možnostem vyhledávání nových informací v knize, možnost navazování a rozvíjení vztahů při práci s knihou s dospělými i s dětmi, poznávání knihovny jako veřejné instituce, rozvíjení slovní zásoby novými termíny i obraty, vedení dětí k poznávání různých druhů ilustrace a k její vlastní tvorbě, jakož i všímání si materiálů, druhů publikací.

 

 

III. OKRUH – Zelené jaro

Téma: Jaro volá, pojďte ven – souvisí s prvními charakteristickými rysy jarního období, které mohou děti přímo pozorovat, komentovat a vnímat všemi smysly

Podtémata: Příroda se probouzí ze zimního spánku - přímé pozorování dějů a jevů, shromažďování poznatků a slovní vyjadřování o změnách počasí a souvisejících změnách v přírodě živé i neživé, uvědomování si časové posloupnosti dějů a vyvozování závěrů s učitelkou i samostatně,nové termíny, vliv slunce a tepla na život, koloběh života.

Všechno už to švitoří – na základě vlastního pozorování a postupného získávání poznatků vedení především starších dětí k slovně logickému vyvozování charakteristických znaků vzhledu a  života ptáků a využívání v estetických činnostech, osvojování si názvů ptáků, procvičování manipulačních schopností a dovedností, zdokonalování percepčního vnímání.

Všude žijí zvířátka – objevování života na i pod zemí, ve vzduchu, ve vodě, společným sledováním ve volné přírodě i v obrazových materiálech a vnímáním všech smyslů rozvíjíme touhu dětí po experimentování, vyvozování charakteristických rysů živočichů, vnímání našeho místa na zeměkouli a též ostatních tvorů, ekosystémy, péče o přírodu.

Kam dnes půjdeme na výlet? – při poznávání okolí vedení dětí k uvědomování si změn v jarní přírodě, dodržování bezpečného pohybu v přírodním terénu i na veřejných komunikacích, pěstování zdravého způsobu života =“ v zdravém těle zdravý duch“, posilování volních vlastností při podřizování se zájmu druhých - výběr trasy, dodržování pravidel hry v lese, logické zdůvodňování rozdílů ve městě a na vesnici,hledání řešení labyrintů - samostatně i společně - schopnost domlouvat se.

Téma: Jak kvete jaro souvisí s barvami jara – jak v přírodě, tak i čistoty v přírodním prostředí a zároveň ochranné funkce barev oblečení v souvislosti s dopravou

Podtémata: Rozkvetlý svět – obsahuje rozšiřování a upevňování znalostí dětí o rostlinné říši v domácím prostředí, na zahradě, v lese a na louce (– názvy, charakteristické znaky), o částech rostlin, péči o ně, o barevnosti, o druzích rostlin a jejich třídění a hledání souvislostí, vliv člověka v této oblasti a otázka škůdců, vnímání krásy a vlastní estetické vyjadřování se.

Studánka v lese – zaměřeno na otázky ekologie a zprostředkování jejího postupného vnímání, získávání přiměřených poznatků, chápání souvislostí a možného zapojení v předškolním období – příprava přímého pozorování, příkladné chování ve volné přírodě, pojmenovávání nešvarů, objevování  krásna, ale i nebezpečí, využití vlastních zážitků a jejich zprostředkování.

Barvy nás chrání – vnímání barev a jejich odstínů, při hrách s barvami vést děti k jejich významu v životě lidí – nejen v estetických činnostech – využívání barev pro bezpečnost pohybu v dopravních situacích. Podněcování fantazie dětí – jak barvy mluví? – na semaforu, na sanitce, na ovoci atd.

 

Téma: To je práce všude kolem – souvisí s poznáváním a vlastním zkoušením lidské práce s poznáváním nářadí, náčiní a s jejich bezpečným zacházením, s utvářením základnícpostojů k práci lidí a uvědomování si prvotních hodnot lidské práce.

Podtémata: Já mám pěknou zahrádku – na základě vlastních zkušeností získávají dět znalosti o jarních pracích na poli, zahradě, zkouší si přímé a bezpečné zacházení s nářadím a náčiním skutečným nebo dětským, rozvíjejí pohybovou zdatnost, komunikaci, posilují sebevědomí a volní vlastnosti, samy pociťují uspokojení při samotném pracovním procesu, uvědomují si výsledky své práce.

Na návštěvě v dílně – souvisí s předchozím podtématem, půjde o zprostředkování takových pozorování a vlastních aktivit dětem, při nichž si dále rozšiřují své poznávání o druzích lidské práce, její důležitosti, vytváření hodnot, procvičují si konkrétní rukodělné činnosti, při kterých rozvíjejí svou orientaci v prostoru i čase, vlastnosti vůle, myšlenkové operace, pohybové dovednosti, jazykové vyjadřování, schopnosti spolupodílení se na procesu výsledku pracovní činnosti.

Čím budu – děti si mohou zkoušet různé činnosti ve hrách na něco, postupně      pojmenovávají druhy práce, kdo s čím pracuje a co vytváří důležitého pro ostatní, mají povědomí o práci rodičů a mají možnost zkusit si skutečné práce se skutečným materiálem, jehož vlastnosti tak poznávají. Učíme se ohleduplnosti, dokončování započaté činnosti, překonáváme překážky pomáháme si navzájem.

Jarní čarohrátky – rozvíjení fantazie a manipulačních schopností a dovedností dětí při tvoření s přírodním materiálem, dodržování bezpečnosti, rozšiřování jazykového vyjadřování, podpora estetického cítění a estetického vyjadřování se, procvičování jemné motoriky a smyslového vnímání.

Téma: Jarní radovánky – souvisí s tradičními jarními svátky a jejich oslavou, s dalšími zvyklostmi a svátky v naší vlasti a také s prvním setkáváním předškolních dětí s pojmy o vlasti a vlastenectví.

Podtémata: Velikonoční koleda – děti se seznamují se všemi tradičními zvyky v souvislosti s těmito svátky, zdokonalují se v motorice, obratnosti mluvidel, rozvíjejí své poznatky o využití materiálu a technik, poznávají ryze české koledy a jejich krásu ve spojení s pohybem.

Mamince pro radost – získávání a upevňování vztahů a lásky ke své mamince, rozvíjení soucítění a chápání svých možností při pomáhání mamince, rozvíjení slovní zásoby i vyjadřování se,zdokonalování jemné motoriky a estetických dovedností při výrobě předmětů.

Čarodějnický rej – rozvíjení fantazijních představ a jejich uplatnění ve výtvarných, pracovních, hudebních, dramatických, pohybových i jazykových činnostech. Pozor na bezpečnost.

Vítáme jaro – objevování jarních témat v různých činnostech, hraní si s tématy a spojování do pásma pro rodiče a seniory, vedení dětí k slovním, pohybovým a estetickým projevům sólo nebo ve skupinách, vedení dětí k vnímání odpovědnosti a zároveň radosti ze společného konání.

Čechy krásné, Čechy mé – postupné vedení dětí k získávání poznatků o naší vlasti, jejím názvu, názvu krajiny bydliště, mít povědomost o hlavním městě - starší děti a také prezidentovi. Nenásilné a taktní probouzení vlastenectví u předškolních dětí, využívání pověstí a vyprávění o naší zemi.

Svátek všech dětí – posilování vzájemných ohleduplných vztahů mezi dětmi, postupné chápání možnosti pomoci mladším a hledání opory u starších, při společných přípravách oslav Dne dětí půjde o rozvíjení motoriky dětí, vzájemné komunikace a estetických dovedností. Zároveň se zaměříme na společný svátek všech dětí na celé zeměkouli – tedy postupné vedení dětí k povědomí různých ras a národností.

IV. OKRUH – Zlaté léto

Téma: Slunce hřeje čím dál víc – souvisí se změnami počasí a charakteristickými rysy letního období 

Podtémata: Obloha je čarodějka – seznamování dětí s novými pojmy v počasí a jevech letní oblohy, se získáváním poznatků o tom, co mohou způsobit a využití jejich síly člověkem. Vnímání člověka jako součásti přírody a zásahy člověka v prospěch i v neprospěch lidstva.

S vodou je legrace – především konkrétními pokusy a experimentováním vést děti k poznávání vlastností vodního živlu, pozorování“ kouzlení“ vody  při výtvarných hrách, rozvíjení motoriky, smyslového vnímání, obohacování jazykových dovedností, dodržování bezpečnostních pravidel při hrách s vodou    a mít povědomí o prospěchu i nebezpečí vody pro člověka a přírodu.

Všechno, všechno kvete – postupné shrnutí poznatků o druzích rostlinstva           okrasného i užitkového pro člověka, při vlastní manipulaci a pokusech vést děti k poznávání podmínek růstu a využití. Slovně a na základě myšlenkového logického uvažování vyjadřovat závěry pozorování a zdůvodňování výsledků. Podněcování touhy dětí při objevování a hledání nových poznatků.

Běháme a dovádíme – využití vhodného přírodního prostředí k dostatečnému     pohybovému vyžití dětí, k rozvíjení všech pohybových dovedností a zvyšování fyzické zdatnosti. Společně vést děti k bezpečnému pohybu po veřejných    komunikacích = shrnutí poznatků o dopravě a také sledování bezpečného     pohybu ve volné přírodě = poznávání a pojmenovávání parazitů a jejich    nebezpečí pro člověka.

Prázdniny za dveřmi – rozvíjení a utužování vztahů mezi dětmi, rodiči a prarodiči, na základě společných prožitků z výletů, hraní, společných aktivit   a poslechu literárních příběhů vést děti k uvědomování si svého místa v rodině a rodinného zázemí, posilování citových pout, povzbuzování dětí k samostatnému slovnímu a výtvarnému zachycení svých zážitků.

Téma: Zvířátka jsou naši kamarádi – souvisí se shrnutím a utříděním základních poznatků      o živočišné sféře a jejího významu v přírodě a v životě člověka.

Podtémata: Můj mazlíček – při přímém pozorování, na základě vlastních zkušeností a při manipulaci s didaktickým materiálem podporovat u dětí samostatné objevování charakteristických rysů domácích a volně žijících zvířat, rozvíjení samostatného slovního projevu a dovedností manuálních při práci s různým materiálem. Společné vyvozování závěrů o užitečnosti a podmínkách soužití člověka se zvířaty a uvědomování si také možného nebezpečí pro člověka a naopak.

V ZOO – souvisí s předchozím podtématem a znamená rozšiřování poznatků dětí o exotická zvířata a zaujímání odpovídajícího postoje k nim – opět využívání přímého pozorování a vlastních zkušeností při setkávání se s nimi.

Hmyz – „vylezl brouček na palouček“ – shrnutí a utřídění poznatků o hmyzu, názvy jednotlivých druhů a charakteristické znaky života, získávání povědomí o jeho prospěchu i nebezpečí pro lidstvo, uvědomění si bezpečného pohybu člověka ve volné přírodě a souvislosti čistoty prostředí s existencí fauny – vliv člověka, otázky tolerance soužití a soucítění.

Téma: Chystáme hostinu – souvisí s celkovým poznáním a základním rozdělením hlavního druhu ovoce a zeleniny, dodržováním bezpečného zacházení s nimi a s možným nebezpečím při pobytu ve volné přírodě.

Podtémata: Pestrý stůl v létě – při využívání smyslového vnímání půjde o poznávání různého druhu ovoce a zeleniny ze zahrady a volné přírody, jejich pojmenování a při konkrétní manipulaci s nimi získávání poznatků o jejich využití, vlivu na lidské zdraví, zlepšování zručnosti při používání nářadí a vedení ke vzájemné komunikaci a pomoci.

Nebezpečí v přírodě – částečně navazuje na předchozí podtéma a rozšiřuje povědomí dětí o nebezpečných rostlinách a plodech pro lidské zdraví. Dále půjde o posilování samostatnosti v oblasti sebekázně dětí při bezpečném pohybu venku.

Téma: Ze všeho se dá něco vyrobit – zahrnuje získávání poznatků a podporování dětské fantazie při využívání tradičních i netradičních materiálů v činnosti s dětmi.

Podtémata: Co se z čeho vyrábí – v konkrétních činnostech s různými materiály nabývání širších znalostí o vlastnostech a možnostech jejich bezpečného využití a hledání souvislostí s povoláním lidí.

Experimentujeme s netradičním materiálem – podněcování fantazie dětí při manipulaci s neobvyklým materiálem a vytváření dekorativních výrobků, vedení dětí k objevování a uvědomování si některých jejich zvláštností.

 

 

 

Mateřská škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace:

 

Školní vzdělávací program byl aktualizován dne: 26. srpna 2020

 

Alena Najmanová, ředitelka MŠ Mírová pod Kozákovem