Obsah

Základní škola

Oficiální název školy: Základní škola, Mírová pod Kozákovem, okres Semily

Kontakty

Adresa: Bělá 31, 511 01 Turnov
Telefon: řiditelna - 481 322 055, školní jídelna - 481 322 982
Ředitelka: Mgr. Edita Vondrová
E-mail: vondrova@skola-mirova.cz
Zřizovatel: Obec Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 36, 511 01 Turnov

Webové stránky: www.zs-mirova-pod-kozakovem.webnode.cz

Obor vzdělávání: Škola s rozhledy, škola s ohledy – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Další pedagogové:

 • Mgr. Zdena Ferbasová - třídní učitelka
 • Mgr. Veronika Vyhlídková - třídní učitelka
 • Mgr. Barbora Bulířová - třídní učitelka
 • Mgr. Eva Měkynová - třídní učitelka
 • Mgr. Pavlína Pitrová – učitelka a vychovatelka
 • Romana Studničková- vychovatelka
 • Lucie Pohlová - pedagogický asistent

Provozní pracovníci:

 • Lenka Soukupová – výdej obědů
 • Jaroslava Balážová – úklid

 

Ve školním roce 2017 - 2018 navštěvuje školu 79 žáků.

Základní údaje o škole

Naše škola s 1. stupněm v Mírové pod Kozákovem leží v obci Bělá, nedaleko Turnova, blízko hlavní komunikace z Turnova na Semily. Zřizovatelem školy je Obec Mírová pod Kozákovem. Zřizovatel školy vychází vstříc našim požadavkům a snaží se  škole zabezpečit co nejlepší podmínky pro výuku a vzdělávání našich žáků. Přispívá škole na učebnice i na vybavení učebními pomůckami.

Ve škole poskytujeme  vzdělání žákům od 1. do 5. ročníku. Jsme škola rodinného typu, máme 5 školních tříd, které jsou naplněny do počtu maximálně 20 žáků. Tento nižší počet žáků je výhodný z mnoha důvodů. Ve třídách je klidná pracovní atmosféra, učitel má přehled o činnosti všech žáků, žákům se může více věnovat individuálně. Žáci mají více prostoru pro svá ústní vyjadřování, apod..

 

Cílem našeho pedagogického sboru je vybavit žáky takovými vědomostmi a dovednostmi, kterými uspějí nejen na 2. stupni některé z turnovských škol, ale i v praktickém životě. Chceme, aby naši žáci uměli přemýšlet, nebáli se řešit problémy a uměli dobře komunikovat v týmu.

Část budovy školy byla v roce 2012 rekonstruována. V současné době probíhá zateplování budovy, výměna oken a přístavba šaten a malého cvičebního sálu.

Naše škola je zapojena do těchto projektů: EU peníze školám, Za školou, Ovoce do škol, Zdravé zuby, Normální je nekouřit

Na škole pracuje řada zájmových útvarů, ve kterých mohou žáci trávit smysluplně svůj volný čas i po vyučování.

Učební plán

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Celkem
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 8 8 8 8 8 40
Anglický jazyk 1 2 3 3 3 12
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 5 5 5 23
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 1 1
Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 3 7
Přírodověda 2 2 4
Vlastivěda 2 2 4
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 7
Výtvarná výchova 2 2 1 1 1 7
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5
Celková časová dotace   21 22 24 25 26 118

Poznámky k učebnímu plánu 

Začlenění průřezových témat

Průřezová témata Projekty – všechny ročníky Integrace v předmětech
1. Osobnostní a sociální výchova Den o slušném chování a vzájemných mezilidských vztazích Prvouka 1. – 3. r.
Moje zdraví Přírodověda – 5. r.
 
TV – 1. – 5. r.
PV – 1. – 5. r.
Vv – 1. – 5. r.
ČJ – sloh – 2. – 4. r.
ČJ – 1. – 5. r.
2. Výchova dem. občana Práva a povinnosti dětí Prvouka 1. – 3. r.
Vlastivěda 4. a 5. r.
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Život dětí v zemích EU Prvouka 1. – 3. r.
Země Evropy Vlastivěda 4. a 5. r.
  AJ – 3. – 5. r.
TV – 1. – 5. r.
ICT – 5. r.
4. Multikulturní výchova Žijí mezi námi Prvouka 1. – 3. r.
  Vlastivěda 4. a 5. r.
AJ – 3. – 5. r.
5. Environmentální výchova Projekt ke dni Země zaměřený na ochranu přírody Prvouka 1. – 3. r.
  Přírodověda 4. a 5. r.
Vv – 1. – 5. r.
PČ – 1. – 5. r.
TV – 1. – 5. r.
ČJ – sloh – 2. – 5. r.
6. Mediální výchova Svět v obrazech Prvouka – 3. r. (aktuality)
 

Vlastivěda – 4. 5. r. (aktual.)

ČJ – čtení – 4. 5. r.
ČJ – sloh – 5. r.
AJ – 3. – 5. r.

Učební osnovy

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků

Školní řád

Práva žáků

Žák má právo:

 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.
 2. Na informace o výsledcích svého vzdělávání.
 3. Na odpočinek a volný čas o přestávkách.
 4. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální vývoj.
 5. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech které se ho týkají. Svůj názor musí však vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
 6. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy.
 7. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy
 8. Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti.
 9. Na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy.
 10. Na ochranu před všemi formami zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.
 11. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění,zdravotní postižení, v případě mimořádného talentu).

Povinnosti žáků

Žák má povinnost:

 1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 2. Dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti
 3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a dbát pokynů i ostatních zaměstnanců školy

Chování žáků

 1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu.
 2. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy i jiné dospělé osoby.
 3. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. Do jiných učeben přecházejí ukázněně.Vstupovat smějí pouze s učitelem a na konci přestávky. V šatnách jsou žáci pouze nezbytně dlouhou dobu, o polední přestávce v šatně nesmějí pobývat.
 4. Do školy žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce. Větší obnosy peněz si uloží u třídního učitele.
 5. Pokud se žákovi stane úraz nebo zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
 6. Nošení, držení, distribuce nebo zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření, je žákům školy zakázáno.
 7. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům. Popřípadě občanům.
 8. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování.
 9. Škola nezodpovídá za ztrátu mobilního telefonu. Zabývá-li se žák mobilním telefonem v době výuky, odevzdá ho na pokyn vyučujícímu. Mobilní telefon si vyzvednou rodiče žáka u třídního učitele.

Docházka do školy

 1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.
 2. Žák je povinen mít při výuce žákovskou knížku, její případné zapomenutí omluvit na začátku vyučovací hodiny (to se týká i učebnic, pomůcek a domácích úkolů).
 3. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodič ze zdravotních či jiných vážných důvodů. Toto je nutno učinit do tří kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti. Omluvit lze žáka i telefonicky. Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před jejím započetím. Nepřítomnost ve škole doloží žák omluvenkou v žákovské knížce v den nástupu po jeho nepřítomnosti. Na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na dva dny třídní učitel, na více dní ředitel školy na základě písemné žádosti.
 4. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení.
 5. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.
 6. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují pravidla školního řádu.

Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami

 1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je při tom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
 2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada nebo oprava na jeho náklady

Vnitřní režim školy

 1. Škola je otevřena pro vstup žáků od 7.00 hodin. V 7. 50 jsou žáci ve třídě a připravují se na výuku, která začíná v 8.00 hodin.
 2. Dopolední přestávky tráví ve třídě nebo v tělocvičně či na školní zahradě. Odchází pouze na toaletu. Do jiných prostor školy nebo mimo školu mohou odejít pouze se svolením učitele. O polední přestávce mohou žáci pobývat mimo budovu školy pouze s písemným souhlasem rodičů. Ve škole se zdržují ve ŠD.
 3. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek.
 4. Do tělocvičny vstupují žáci po přezutí do vhodné sportovní obuvi, pouze s vyučujícím.
 5. Žáci, kteří nemají odpolední výuku a nestravují se ve školní jídelně, opustí školu po skončení vyučování a ti, kteří obědvají ve školní jídelně, opustí školu po obědě. V případě, že žáci vyšších ročníků čekají na odjezd autobusu, mohou čas do odchodu na autobus trávit ve ŠD.

Povinnosti rodičů žáků (zákonných zástupců)

Rodiče (zákonní zástupci) žáka:

 1. Jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy.
 2. Jsou odpovědni za řádnou výchovu dítěte a slušné chování dítěte ve škole i mimo školu.
 3. Na vyzvání ředitele školy se osobně účastní projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání nebo chování dítěte.
 4. Jsou povinni informovat školu o změně zdravotního stavu či obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte.
 5. Dokládají důvody nepřítomnosti dítěte ve škole v souladu s podmínkami školního řádu ( viz výše )
 6. Mají právo informovat se na chování a prospěch dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních dnech, nebo po předchozí domluvě i v jinou dobu. Není však dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování. Mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujícího nebo ředitele školy.
 7. Mají právo volit a být voleni do školské rady.
 8. Mají právo na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a chování žáků.
 9. Mají právo vyjadřovat se k rozhodnutím a záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí.

EU peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám.

Projek Za školou

4. a 5. ročník naší školy je zapojen do projektu Za školou.

Projekt se snaží ukázat dětem, jakým způsobem nás ovlivňuje a formuje technika, která nás obklopuje v našem běžném životě. Cílem projektu je vytváření pozitivního vztahu žáků 4. a 5. ročníků zapojených základních škol ke vzdělání v technickém směru a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání v této oblasti.

V rámci projektu budou pro žáky realizovány projektové dny v laboratořích Technické univerzity v Liberci, ve kterých se atraktivní formou seznámí s praktickými ukázkami technické výuky včetně možnosti praktického vyzkoušení obsluhy vybraného strojního a dalšího technického vybavení.

 

ZaŠkolou